Administrasjonen har ikke fremmet forslag til nødvendig vedlikehold, og det politiske flertallet har heller ikke tatt tak i vedlikeholdsproblemene.

Folkets Røst fremmet forslag om ny Vesterskaun skole i budsjettet for2021, og i budsjettet for 2022 fremmet vi forslag både om ny Vesterskaun skole, ny Åsenhagen skole og rehabilitering av Sten-Tærud skole. Ingen av forslagene fikk flertall. Først i budsjettet for 2023 fikk vi flertall for ny Vesterskaun skole til tross for at Ap, H og V stemte mot.

Vedlikeholdsetterslepet

Folkets Røst fikk ved budsjettbehandlingen i desember 2021 flertall for et omforent forslag om at administrasjonen skulle utarbeide en oversikt som viser vedlikeholdsbehovene for kommunale bygg. Forslaget ble vedtatt med 28 stemmer til tross for at Ap og de andre posisjonspartiene stemte mot. Oversikten som ble utarbeidet viste at vi har et vedlikeholdsetterslep på hele 1 500 mill. Dette var mildt sagt et overraskende høyt tall, og det viser etter vår mening at administrasjonen tidligere burde ha informert om denne uheldige utviklingen.

Ved behandlingen av saken i kommunestyret i november 2022 fremmet Folkets Røst et forslag om at kommunedirektøren skal framlegge forslag til tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslepet - forslaget fikk bare 20 stemmer og falt. Det er beklagelig at flertallet ikke er villig til å behandle forslag om nødvendige tiltak for vedlikehold av de kommunale eiendommene. Godt vedlikeholdte skoler er viktig for både elever og lærere, og det fører også til lavere kostnader over tid.

Sten-Tærud skole

Allerede i mai 2017 sto det i RB en artikkel om den svært dårlige tilstanden ved Sten-Tærud skole. I kommunestyremøtet i juni 2017 fremmet Folkets Røst et omforent forslag sammen med FrP om at det skulle bevilges penger til å starte byggingen av ny skole. Ingen av de andre partiene støttet forslaget. Først i år ble det vedtatt å gjennomføre vedlikehold av svært kritiske forhold ved skolen så snart som mulig. Rehabilitering av skolen er planlagt til å starte i 2024.

Folkets Røst håper på økt tilslutning ved kommunevalget slik at skolene og andre kommunale bygninger kan bli bedre ivaretatt.

Tore Berg, gruppeleder Folkets Røst