I et leserinnlegg 4. oktober gikk Nannestad Høyre ut og sa at de ikke fikk realitetsbehandlet sin interpellasjon om digital opplæring av eldre i kommunestyret 13. september 2022. At en interpellasjon ikke blir realitetsbehandlet, betyr ikke at den ikke er viktig, eller at det ikke blir gjort noe.

Og, som i dette tilfellet – er det ikke vanlig praksis å stemme over forslag som ikke er utredet av administrasjonen, og spesielt ikke over saker som er planlagt utredet.

Digitalt utenforskap

Selv om man pr. nå ikke har nøyaktige tall på hvor mange som er ikke-digitale, anslås det at det kan dreie seg om ca. 450 innbyggere. I nevnte kommunestyret ble det gjort rede for de tjenestene som er tilgjengelig for å forhindre digitalt utenforskap. Nannestad har et servicetorg med betjent telefon og en skranke man kan møte opp fysisk. Biblioteket yter også service hvor man kan få søknadsskjemaer på papir, og de tilbyr kurs med ulike digitale temaer. Første kurset ble holdt 29 september, og for året 2022 vil det også være et 27 oktober og 24. november. Eldrerådet har vært informert om tiltaket og det ble godt mottatt, hvor de har kommet med forslag til temaer de mener er relevante. Syns også at det er viktig å nevne at Gardermoregionen har en felles Digital samhandlingsstrategi for å forhindre digitalt utenforskap.

«Leve hele livet»

For tiden jobber vi i Nannestad Arbeiderparti med program for valgperioden 2023 – 2027. Vi vet at andelen eldre vil vokse. Selv om Nannestad i dag har en relativt ung befolkning, ser vi viktigheten av å fortsette jobben med å finne gode politiske løsninger, som sikrer og ivaretar en forsvarlig eldreomsorg i framtida. «Leve hele livet» er en nasjonal reform som tar sikte på å betrakte eldre som en ressurs gjennom hele livet. Det å ha tilbud og tiltak som for eksempel hjemmebesøk til 75-åringer anser vi som kjempeviktig for å fange opp sykdommer og bosituasjon på et tidlig stadium, en ordning et enstemmig helse- og omsorgsutvalg også ønsker skal videreføres og utvides til å gjelde 78 åringer. Nannestad har pr i dag ingen ventelister på sykehjemmet.

En av årsakene til det, kan være at vi har en befolkning som ønsker å bo lengst mulig hjemme. Det å sørge for at det bygges demensboliger (som allerede er vedtatt) og å bygge boliger med livsløpsstandard er viktige tiltak for å muliggjøre dette. Ikke bare med tanke på den eldre delen av befolkningen, men også fordi det er god likestillingspolitikk. Vi ønsker å fortsette jobbe for å sikre et godt og variert aktivitetstilbud for alle, uavhengig av alder eller funksjonsnivå.

Gode diskusjoner

Det er helt riktig som representantene fra Høyre påpeker, i statusrapportene fra virksomheten helse brukes begrepene «krevende og/eller utfordrende» ofte. Med den forventede økningen i andelen eldre er det klart at vi må tilpasse tjenesten til dette. I den forbindelse må vi både se på bemanning og organisering av tjenestetilbudet. Vi i Nannestad Ap ser frem til gode politiske diskusjoner for hvordan vi i fellesskap skal finne de gode løsningene.

Bente Rajala Granerud (Ap), leder av helse- og omsorgsutvalget, Nannestad