Forsvaret får 165 milliarder mer de neste 20 årene - men må spare inn gigantsummer og kutte baser for ti milliarder kroner. Andøya, Kjevik, Kjeller og Harstad rammes hardt.

Pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og Frp-nestleder Per Sandberg startet  klokken 12 i dag. I regjeringens langtidsplan for forsvaret framgår altså at siste fly skal gå inn for landing på historiske Kjeller flyplass innen utgangen av 2023.

Dermed er en lang fly-og forsvarshistorie i Skedsmo inne i sin siste fase.

Håper FLO består

Arealet er samlet på om lag 1.100 dekar, og regnes som indrefileten i Skedsmo. Området er om lag dobbelt så stort som Lillestrøms definerte sentrum i dag, og har store utviklingsmuligheter.

På området jobber i dag om lag 850 personer. 200 av disse i FLO, Forsvarets logistikkorganisasjon med både sivile og miltært ansatte.

Denne delen vil også bli lagt ned, og virksomheten overflyttet til Sessvollmoen ved Mogreina eller forsvinner ut av regionen. Forsyningsvirksomheten av FLo Kjeller er fra før skilt ut og borte. 355-skvadronen,transportflyene på Gardermoen fortsetter som i dag. 717-skvadronen på samme sted blir lagt ned fra 2024.

På selve verkstedet på Kjeller, AIM som er skilt ut med 50 prosent statlig eierskap, resten privat, vil virksomheten trolig bestå. I hvert fall trodde verkstedets hovedtillitsvalgt, Bjørn Lien det  da RB snakket med ham i formiddag.I siste runde som handlet om flytting til Rygge ble spørsmålet utsatt.

– Men vi håper også FLO består om flystripa legges ned. Uten FLO må vi koste alt av sikkerhet og kontroll selv. Det blir en kostnadsdriver i konkurransen om oppdrag på vedlikehold av kampfly, påpeker Lien. Få timer senere var det klart at nabo FLO forsvinner.

Håper AIM fortsetter

Ordfører Ole Jacob Flæten håpet i formiddag at også at AIM ville få fortsette som før. og med vedlikehold av deler for kampflyene, nå F16 – som erstattes med Joint Strike Fighter. Han vil i kjølvannet av dagens framleggelse av langtidsplanen også ha et møte neste uke med FLOs plasskommandant på Kjeller. Det vil handle om framtiden. 

I planen som nå i formiddag er lagt fram av regjeringen, heter det om Kjeller at:

«Nedleggelse av Kjeller Forsvarets virksomhet på Kjeller ligger i et pressområde ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Regjeringen anbefaler en gradvis frigjøring av arealet og en avvikling av Kjeller innen utgangen av 2023. Forsvaret vil ikke ha behov for rullebanen etter den kommende utfasingen av F-16 og Sea King i perioden 2020–2022. Det er funnet alternative løsninger for Forsvarets og Forsvarsmateriells virksomhet på Kjeller. Denne er planlagt samlokalisert med annen virksomhet på Østlandet, blant annet på Kolsås og Sessvollmoen.

Den planlagte omorganiseringen gir en effektiviseringsgevinst på om lag 20 mill. kroner pr. år, gjennom et redusert antall administrasjons- og støtteelementer. Forsvarets laboratorietjenester anbefales skilt ut fra Forsvarets virksomhet og konkurranseutsatt. Nasjonal Logistikkommando anbefales lokalisert i eksisterende bygningsmasse på Sessvollmoen sammen med Forsvarets sanitet. Da Fornebu ble stengt for flyging i 1998, ble mye av småfly- og luftsportsaktiviteten i Osloområdet overført til Kjeller. Ved en nedleggelse av Kjeller som flyplass vil det bli behov for å finne alternativer for denne aktiviteten.

Avviklingen av basen gir et betydelig potensial for verdiskaping for samfunnet dersom arealet omreguleres. Dette sammen med behovet for byutvikling i området, har skapt et mulighetsrom der Forsvaret kan avhende basen Kjeller, som vil kunne utvikles for salg og gi betydelige inntekter. 2015–2016 Prop. 151 S 81 Kampkraft og bærekraft Det er anslått et konservativt gevinstpotensial på 600 mill. kroner for salg av eiendommen fratrukket kostnader til miljøopprydding, dersom eiendommen selges etter omregulering. I tillegg unngås et fornyelsesbehov på om lag 600 mill. kroner. Nedleggelsen av Kjeller gir reduserte utgifter på over 1,5 mrd. kroner i et 20-årsperspektiv, inkludert effektiviseringsgevinsten og salgsinntektene, fratrukket kostnader til omregulering og miljøopprydding.»