Vi har i dag ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne si ja eller nei til flyaktivitet i tilknytning til en fremtidig utvikling av Kjeller-området med boliger, næringsliv og parkområde.

Lillestrøm kommune har ikke dårlig tid i denne saken. De som med rette bør kunne være utålmodige er de to grunneierne, staten v/Forsvarsbygg som eier 90 prosent av arealet og Aspelin Ramm som besitter resterende 10 prosent av arealet. Grunneierne ønsker å få utviklet sine arealer og de ønsker å spille på lag med Lillestrøm kommune som plan- og reguleringsmyndighet.

Begrenset flyaktivitet

Det har i flere år vært et stort flertall i tidligere Skedsmo kommune, og nå i Lillestrøm kommune, om at Kjeller flyplass skal kunne utvikles når Forsvaret trekker seg ut av Kjeller. Dette vil tidligst skje fra etter år 2026. Samtidig har det i denne brede politiske enigheten også blitt slått fast at vi ønsker å få til etablering av et luftfartøyvernsenter med begrenset flyaktivitet for veteranfly. Dette vedtok et ganske så samstemt kommunestyre i september 2020.

Når vi sist onsdag i kommunestyret fikk saken til ny behandling så var konklusjonen til kommunedirektøren at det ikke var mulig å få til en slik kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og flyaktivitet for veteranfly. Vi i Høyre mente konklusjonen fra kommunedirektøren baserte seg på andre premisser enn det som vi tidligere har fått presentert fra Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark som innspill til en fremtidig arealdisponering. En arealdisponering som stiftelsen mener kan inkludere både byutvikling, parkområde og flyaktivitet i tilknytning til et luftfartøyvernsenter. Vi har følgelig ikke fått et svar på om det er mulig å få til en slik løsning som Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt innspill på, både gjennom mulighetsstudien fra 2015 og senere forslag til luftfartøysenter som ble presentert i 2019.

Stort engasjement

I saken om Kjeller flyplass er det et prisverdig stort engasjement fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Enkelte forsøker i den politiske debatten å tolke kommunestyrets vedtak om tilbakesending som om dette skulle være beslutningsvegring fra det politiske flertallet. For oss i Høyre handler det om å få et beslutningsgrunnlag som kan gi oss svar på om det er mulig å få til en slik kombinasjonsløsning som vi ønsker. Kan vi ha en operativ flystripe med begrenset flyaktivitet til veteranfly samtidig som vi legger til rette for fremtidig byutvikling med boliger, næringsliv og parkområde? Dette spørsmålet står fortsatt ubesvart.

Kombiløsning

Høyre mener kommunestyret må få et saksgrunnlag som gir oss tilstrekkelig anledning til å si hva som skal kunne inngå i en områdeplan for fremtidens Kjeller flyplass. Med vedtaket kommunestyret nå har gjort vil kommunedirektøren måtte ta en ny vurdering av spørsmålet om en slik kombinasjonsløsning som flere partier har til orde for. Vi må få klarlagt hva som er mulig å få til av arealdisponering, herunder hva som ligger av økonomi og krav til sikkerhet av en operativ flyplass for veteranfly kombinert med byutvikling. I dette arbeidet må frivilligheten gjennom stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark involveres. I utredningsarbeidet bør også grunneierne og luftfartstiIsynet kobles inn.

Jeg mener kommunestyret har gjort et fornuftig og godt vedtak. Vi ber om et bedre saksgrunnlag som kan si hva som er mulig å få til av kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og luftfartøyvernsenter, og om dette også kan inkludere begrenset flyaktivitet rettet mot veteranfly.

Kjartan Berland (H), gruppeleder Lillestrøm