Forsvarsbygg tilbakeviser påstandene fra Urban sky om Kjeller flyplass.

I sitt leserbrev «110 år med luftfart og det er bare starten!» skriver Fredrik Påhlsson og Lars Brede Grøndahl, Urban Sky:

«Rapporter fra Forsvarsbygg tyder på at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt med boligutbygging på Kjeller der mesteparten av flyplassen ligger på tidligere elveleier oppfylt med søppeldeponier, og hvor det ifølge eksperter ligger et titalls udetonerte høyeksplosive bomber fra 2. verdenskrig. Det vil ifølge Forsvarsbygg kreve omfattende sanering av grunnen. I tillegg er det avdekket kvikkleire i deler av området som også er flomutsatt, ifølge Forsvarsbygg og flomsonekartene til NVE.»

Les også

110 år med luftfart ogdet er bare starten!

Feil konklusjon

Dette er en vurdering og en videreformidling av Forsvarsbyggs miljøkartlegging på vår eiendom som vi ser nødvendigheten av å gi et tilsvar på. Forfatterne av leserbrevet trekker den konklusjon at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å omforme Kjeller flyplass til en ny bydel sammensatt av bolig, næring og rekreasjonsområder grunnet omfattende saneringsarbeid. Det er det ikke grunnlag for å antyde, snarere tvert imot.

For å legge til rette for en god samfunnsutvikling og ny bruk av Kjeller flyplass, har Forsvarsbygg gjennomført en omfattende miljøkartlegging siden 2017. Vi har kartlagt historiske forurensingsdata, utført omfattende miljøtekniske undersøkelser, kartlagt natur- og biomangfold og startet med eksplosiv-kartlegging.

Lite forurensing

Etter mange år med miljøkartlegging og dokumentasjon kan Forsvarsbygg dokumentere at eiendommen på 1100 dekar i store trekk er lite forurenset. Tidligere mistanker om for eksempel omfattende søppeldeponier er i all sin hovedsak tilbakevist. Konklusjonene så langt tilsier at fleste områdene med enkle saneringstiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak. I nærhet til Sogna er det imidlertid påvist en søppelfylling, et areal på 120 dekar. Dette området må ha tiltak før ny bruk, eventuelt nyttes til annen etterbruk enn eksempelvis bolig og næring.

For å gi befolkningen innsyn i miljøarbeidet på Kjeller ligger alle rapporter om miljøarbeidet på Forsvarsbyggs hjemmeside.

Tomta er flomutsatt, med 200 års flom langt inn på tomta. Flomtiltak må påberegnes med for eksempel terrengheving og masseflytting.

Eksplosiver fra 2.verdenskrig

Store deler av Kjeller ble bombet under 2.verdenskrig. Alle nye byggetiltak i området Kjeller bør derfor vurderes og eventuelt klareres for eksplosiver, ikke bare på Kjeller flyplass. Vi er godt i gang med eksplosivkartlegging på Kjeller flyplass, og det er gjennomført teknisk tekniske søk på 50 prosent av eiendommen. Etter krigshandlingene under andre verdenskrig kan det ikke utelukkes bomber på arealet, men det er foreløpig ikke funnet høyeksplosive bomber. Kartleggingsarbeidet fortsetter frem mot salg av området, og Forsvarsbygg har kompetanse og verktøy til å håndtere dette hvis det skulle vise seg nødvendig.

Samfunnsøkonomi

Forsvarsbygg har ikke utført samfunnsøkonomiske analyser. Her kan det likevel vises til at Lillestrøm kommune har fått utført en samfunnsøkonomisk analyse (Oslo Economics og Cowi) av etablering av veteranflyplass kontra byutvikling av Kjeller flyplass. Analyser av ringvirkninger tilsier at en full byutvikling på Kjeller vil skape 50.000 flere årsverk i Lillestrøm kommune i perioden 2023-2050, og at det vil være om lag 3.500 flere sysselsatte i Lillestrøm kommune i 2050. Det vil bidra til en styrket utvikling av teknologibedriftene og Lillestrøm som vertskommune for høyteknologisk verdiskaping.

Trond Eliassen, seksjonssjef Salg og Eiendomsutvikling, Forsvarsbygg