Hva er egentlig Lillestrøm kommunes rolle i saken om Kjeller flyplass? Jo, vi er reguleringsmyndighet. Det betyr i praksis at vi skal sette rammene for hva arealet kan og skal benyttes til. På akkurat samme måte som vi gjør det med alle andre arealer i kommunen vår.

Føringer

Noe areal i kommunen skal være bolig. Noe areal skal være næring. Noe areal skal være det vi kaller LNF, landbruk-, natur- og friluftsområder. Det er seks ulike kategorier av arealformål vi kan benytte. Der vi bestemmer at det kan bygges bolig eller næring, vedtar vi også senere utnyttelsesgrad og en del andre føringer for hva man får bygge og på hvilken måte.

Det samme gjelder altså Kjeller flyplass. Lillestrøm kommune vedtar kun hva arealet skal brukes til. Det er Stortinget som har vedtatt at Forsvaret skal legge ned sin drift og avhende arealet. I avhendingsvedtaket ligger det som et tydelig premiss at AS Norge skal tjene penger på salget av tomten, nettopp fordi den ligger der den ligger. I avhendingsinstruksen heter det: Avhending av statlig eiendom er regulert i Kongelig resolusjon av 19. desember 1997 - Instruks om avhending av statlig eiendom m.v. Her fremgår det bl.a. at avhending av eiendom skal skje til markedspris.

Småflyplass

Først var planen at Forsvaret skulle ut av området i 2023. Nå er dette utsatt til 2026. På veien mot avvikling, skal man - etter Stortingets vedtak - finne en permanent plassering for småflyaktiviteten på Østlandet. I tillegg skal man ta vare på kulturhistoriske verdier på Kjeller flyplass. Det er altså uomtvistelig at Stortinget mener at småflyene ikke lenger skal ha base på Kjeller, men også at de kulturhistoriske minnene - blant annet selve flystripen - skal ivaretas. Riksantikvaren har vært koblet på fra statlig hold, og har gått inn for at selve flystripen på Kjeller skal bevares som en åpen siktlinje. Ytterligere vern eller fredning er ikke aktuelt per i dag.

Ingen penger

Regjeringen og Stortinget har i flere runder vært tydelige på at det ikke kommer noen økonomisk statlig håndsrekning til flyplassdrift, senest i et spørsmål fra Marie Sneve Martinussen i Rødt i vinter. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet understreker i sitt svar at Lillestrøm kommune er planmyndighet og at avhendingsinstuksen fremhever at salg skal foregå til markedspris.

Regjeringen ønsker altså på ingen måte å garantere for verken midler til etablering eller drift av et luftfartøyvernsenter på Kjeller. Faktisk har sågar statlige myndigheter sagt at de ønsker småflyene på Østlandet et annet sted, selv om hvor ikke er avgjort i skrivende stund. Når man da ønsker vedtak om å drifte en veteranflyplass i Lillestrøm by, må vi ta for oss de premissene det eventuelt legger. Det ene er kjøp av grunn. Staten og Forsvaret vil selge. Det har de vedtatt i sitt avhendingsvedtak. Noen må altså kjøpe flystripen som skal brukes til veteranfly.

Hindringer

Noen må drifte flyplassen. Det er en rekke regler som følger med å eie og drifte en privat flyplass. Med dette følger blant annet konsesjonssøknad og -tildeling. Flyplassdrivere må sertifiseres. Det ligger en rekke tekniske og operative rammer for flyplasser, og det medfører også hindringer for arealdisponeringen rundt en operativ flystripe (selv om den brukes sjelden).

Når Lillestrøm kommune skal regulere arealet på Kjeller flyplass etter avhendingsvedtaket fra Stortinget, kan vi vanskelig se bort fra fakta. Fakta er faktisk det eneste vi kan forholde oss til. Drømmer og fantasier er faktisk bare drømmer og fantasier. Fakta er at Lillestrøm kommune skal regulere hva arealet på Kjeller flyplass skal brukes til i fremtiden. Ønsker vi bolig, næring, grøntstruktur, landbruk eller en kombinasjon av flere formål? Det er der debatten bør ligge her lokalt. Det vil gi oss en langt ryddigere og mer saklig debatt, og et bedre debattklima i en sak som engasjerer stort.

Ikke fly i lufta

Og for dem som lurer, ønsker vi i Venstre en kombinasjon av næring, bolig og grøntstruktur på Kjeller. Utnyttelsesgrad og fordelingsnøkkelen mellom formålene av dette har vi ikke tatt stilling til, hverken byggehøyder, utstrekning av grøntstrukturer eller annet. Det må vi ta når reguleringssaken ligger til behandling. Vi mener videre operativ flystripe ikke er forenelig med optimalisering av kombinasjonen av slike formål. Det viser også alle rapporter som er utarbeidet.

Margrethe Prahl Reusch, lokallagsleder og andrekandidat, Lillestrøm Venstre