Det står at BUP Kongsvinger sliter med rekruttering av leger og at de derfor har lang ventetid. Videre står det at BUP på Øvre og Nedre Romerike har god kapasitet.

Pasient- og brukerombudet etterlyser informasjon om retten til å velge behandlingssted. Dette er en pasientrettighet som er forankret i pasient- og brukerrettighetsloven. Rettigheten innebærer at man kan velge hvor man ønsker behandling. Det hadde kanskje vært aktuelt for Anita Eriksen og datteren hennes å benytte seg av denne rettigheten hvis de var informert om ordningen og at det var langt kortere ventetid ved et annet behandlingssted.

Ved siden av å gi pasienter valgmuligheter, er denne ordningen ment for å utnytte kapasiteten i helsetjenesten best mulig. Dette for å unngå for lange ventelister. Pasient- og brukerombudet mener at Anita Eriksen burde blitt informert om rettighetene og mulighetene sine på et tidlig tidspunkt, spesielt med tanke på at alle de nevnte behandlingsstedene ligger under det samme sykehuset, Akershus universitetssykehus.

Hvis Anita Eriksen eller andre har spørsmål om denne ordningen eller andre rettigheter, kan de ta kontakt med oss i Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, eller et av de andre ombudskontorene i landet.

Cathrine Reinskau, spesialkonsulent, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken