Lørenskogbanen må inn i Nasjonal transportplan nå. Uten en konkret prioritering av dette prosjektet blir det i realiteten umulig å få bygd T-banen de neste ti årene.

Nok en gang nedprioriteres T-bane på Nedre Romerike til fordel for firefelts motorveier og andre tiltak som vil legge til rette for mer biltrafikk. Mange partier har stilt seg positive til Lørenskogbanen, men når Stortinget førstkommende mandag behandler Nasjonal transportplan vil det vise seg hvem som faktisk er villige til å prioritere den.

Transport- og kommunikasjonskomiteen leverte denne uka sin innstilling til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033 til Stortinget. I saken foreslår SV at Lørenskogbanen skal prioriteres og at bevilgning til oppstart gis i siste del av planperioden. Vi foreslår også at det settes i gang konseptvalgutredning av forlengelse av Lørenskogbanen til Lillestrøm og Kjeller.

Klimatransport

For la oss slå det fast først som sist: Forlengelse av T-banelinja fra Ellingsrudåsen i Oslo til Lørenskog sentrum og på sikt Ahus, Lillestrøm og Kjeller vil være det viktigste tiltaket for grønn mobilitet på Nedre Romerike i årene som kommer. Lørenskog og Lillestrøm er begge blant landets fremste vekstkommuner, og det er et uttalt mål både regionalt og lokalt å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nasjonal transportplan slik den foreligger nå er ikke i nærheten av å nå målene om kutt i klimagassutslipp, og for SV handler det om å prioritere tiltak som gir reduserte utslipp, mindre luftforurensing og mindre støy.

Forslagene

Det er to konkrete forslag fra SV som partiene må stemme for, eller imot på Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen i sine forhandlinger om byvekstavtalen for Oslo-området ta initiativ til videre planlegging av en baneløsning for Nedre Romerike, der det tas utgangspunkt i forlengelse av T-banen til Ellingrudåsen til Lørenskog. Målet skal være en oppstartsbevilgning i siste del av planperioden.»

«Stortinget ber regjeringen igangsette en konseptvalgutredning for videre forlengelse fra Lørenskog sentrum til Lillestrøm/Kjeller.»

Kampen står på mandag

De partiene som stemmer imot SVs forslag førstkommende mandag og samtidig har støttet planene om T-bane, følger rett og slett ikke opp det de tidligere har signalisert. Vi oppfordrer våre stortingskolleger i de andre partiene til å stemme for å få Lørenskogbanen inn i Nasjonal transportplan slik at vi endelig kan starte prosjektet.

Uansett utfall i Stortinget på mandag vil SVs folkevalgte på alle tre nivåer kjempe videre for Lørenskogbanen! Kollektivtilbudet må rustes kraftig opp med T-bane til Lørenskog og deretter Lillestrøm og Kjeller – det er eneste farbare vei for klima og miljø.

Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant for Akershus SV, Inger Dyrnes, Nestleder i Lørenskog SV, Kirsti Bergstø, 1. kandidat for Akershus SV, Romerike