Funksjonshemmede møter et arbeidsliv som stenger dem ute. Vi trenger et taktskifte, og ikke puslete budsjettjusteringer.

Ikke nok kraft

Jobb til alle som kan og vil – har vært prinsippet i arbeidslinja i Norge de siste 40 årene. Diskusjonene denne våren handler mest om at legitimiteten i arbeidslinja blir svakere fordi de som ikke kan jobbe, heller ikke får den trygd og støtte de fortjener fra fellesskapet. Det som er realitetene er at legitimiteten svekkes fordi resultatene uteblir. Og resultatene uteblir fordi det ikke er nok kraft og muskler i det regjeringen og Stortinget stiller opp med 13. juni blir dette temaet når vi som jobber for et inkluderende arbeidsliv inviterer til Årets Viktigste Frokost i Lillestrøm.

En gang gjorde våre eiere det rette - noe viktig og riktig. Det vil si våre eiere på Romerike - Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Gjerdrum og Aurskog Høland kommune og Viken fylkeskommune. Nå fyller vi rollen som den moderne løsningsagenten for arbeidsinkludering og bærekraft i regionen.

Vi er eierkommunenes egne eksperter på inkludering i Norges raskest voksende region. Nedre Romerike er nå den nest største av kommuneregionene i Viken målt i antall innbyggere, med en befolkningsvekst på 19 prosent de siste ti årene. Det meste av veksten har vært i Lillestrøm og Lørenskog. Vi har nå den største tilflytningen av unge mennesker i nyere historie, og det er viktigere enn noensinne at vi stiller opp for å gi så mange som mulig inngangsbillett til arbeidslivet.

Norges største minoritet

2. mai la Likestillings- og mangfoldsutvalget frem sin innstilling for Likestillings- og kulturdepartementet, NOU 2023:13 «På høy tid» - realisering av funksjonshemmedes rettigheter. I kapittel 11 synliggjør de viktigheten av arbeid for alle. De skriver blant annet følgende:

«Flere stortingsmeldinger understreker viktigheten av høy sysselsetting. Derfor har det vært et politisk mantra at «de som kan jobbe, skal jobbe». Dette blir også̊ omtalt som «arbeidslinjen». Stortingsmelding 35 Velferdsmeldingen presenterte arbeidslinjen slik: «Arbeidslinja betyr at virkemidler og velferdsordninger – enkeltvis og samlet – utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle».

Som vist i NOUen, er arbeidslinja avgjørende for at Norges største minoritet i samfunnet, de funksjonshemmede, som i sin helhet i dag kun er representert med 37,5 prosent i jobb, kommer ut i arbeid. Ifølge rapporten - Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming (Wendelborg, Kittelsaa og Wik, NTNU Samfunnsforskning, 2017), står 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år uten jobb – med andre ord er vi milevis unna å innfri løftet om at alle som kan og vil skal ha jobb.

Bredt spekter

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et viktig jobbfundament for mange mennesker som kombinerer arbeid og uføretrygd. I Norasonde tilrettelegger vi varig tilrettelagt arbeid med tilpassede arbeidsoppgaver med høy grad av service til våre kunder. I dag har vi 81 VTA plasser med et bredt spekter av tjenester og servicetilbud innen catering, vaktmester-oppgaver, kafe og kantinetjenester med drift av kantinene til næringslivet som IFE, Azets, Datek og Romerike Sparebank samt at vi drifter av Kafe Nitja i Nitja senter for samtidskunst.

Arbeidssamvirkenes landsforening - ASVL har synliggjort behovet for minst 1.000 nye VTA plasser hvert år i Norge i årene som kommer for å sikre at alle som vil og kan jobbe skal få et tilrettelagt tilbud. Det vi fikk i årets statsbudsjett var 250, og er ikke i nærheten av hva vi i Norasonde og andre raskt kan få omsatt til arbeid for flere.

Skulder ved skulder

Vi i Norasonde er ekspertene som står «skulder-ved-skulder» med de som ønsker å komme ut arbeid. Med vårt bærekraftssenter midt i Lillestrøm sentrum, har vi viljen, kunnskapen, erfaringen og beliggenheten som gjør at vi innfrir samfunnskontrakten om at alle innbyggere i regionene skal ha like muligheter til meningsfylt arbeid. Hos oss finner du en arena for menneskelig utvikling, som gjenspeiler tiden vi lever i, der gjenbruk, mening og bærekraft står i sentrum.

Det handler om at alle menneskene på Nedre Romerike får mulighet til å lykkes, og at vi sammen med kommunen, NAV, organisasjoner og bedrifter skaper samfunnet hvor alle er inkludert. Her er fundamentet i arbeidslinja – det handler om å se enkeltindividene og deres iboende ressurser. Og det handler om å holde løfter som er gitt om arbeid til alle.

Bodil Løkken Bendiksen, administrerende direktør i Norasondegruppen, Lillestrøm