Forhandlingsutvalgene i Hurdal kommune og Ullensaker kommune har kommet til enighet om å fortsette samtaler med tanke på en mulig kommunesammenslåing, skriver Ullensaker kommune i en pressemelding.

Det tas sikte på å framforhandle en intensjonsavtale som kommunene kan ta stilling til innen 1. juli 2016.

– Hurdal og Ullensaker kommune har hatt samtaler om en mulig kommunesammenslåing. Vi inviterer nå de andre kommunene på Øvre Romerike til å vurdere et slikt samarbeid, sier ordfører Tom Staahle i Ullensaker kommune

Kommunene Nannestad, Gjerdrum, Nes og Eidsvoll er orientert om samtalene og invitert til et mulig samarbeid på Øvre Romerike.

Mangler felles grense

– Vi har hatt et møte hvor vi startet med det som var utgangspunktet – en mulig sammenslåling av alle seks kommunene. Men så har noen av kommunene fattet vedtak som gravla det sporet. Hurdal har fortsatt prosessen og fattet vedtak om å rette en formell henvendelse mot Ullensaker om et møte. Det møtet hadde vi på fredag. Vi har en utfordring, vi har ikke felles kommunegrense. Vi har spurt departementet om det er en hindring i dag. Samtidig er de de andre kommunene fortsatt invitert til å bli med. Invitasjonen har gått til Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum og Nes, sier ordfører Tom Staahle i Ullensaker.

 

– Blir det ikke dyrt å ta ansvar for en utkantkommune som Hurdal, som ikke grenser til Ullensaker?

– Vi må løfte blikket og se på hva som er bra for regionen. Vi må tenke større skal vi stå oss i Oslo-Regionen.

– Vil ikke Hurdal bli slukt hvis kommunen legges inn under rådhuset på Jessheim?

– Hvis man skal samarbeide, må man sette seg ned og se på hvordan alle ivaretas på en best mulig måte. Prosesser handler om å gi og ta. Foreløpig er vi enige om å gå videre og se på en intensjonsavtale. Hvis felles kommunegrense er avgjørende, blir det vanskelig å gå videre bare med Hurdal. Men hvis Eidsvoll eller Nannestad melder seg på, er saken en annen, sier Staahle.

– Vi ønsker å få sparket igang prosessen, sier Ullensaker-ordføreren.

Lovlig

På spørsmål fra RB svarer kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunene kan fatte vedtak om at de ønsker å slå seg sammen og at inndelingsloven er ikke til hinder for dette.

– Det vil kunne være noen utfordringer ved en slik sammenslåing, blant annet i forhold til helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.

– Dersom kommunestyrene i Hurdal og Ullensaker gjør vedtak i kommunereformen om at de to kommunene ønsker å slå seg sammen, vil regjeringen ta det med i sin vurdering, heter det i svaret.

Naboprat med flere

– Vi har hatt en god naboprat med både Eidsvoll og Ullensaker. Intensjonen er å sjekke ut hvilke alternativer som er realistiske, slik at vi ikke bruker mye ressurser på spor som stanser opp etter en stund, sier ordfører Runar Bålsrud.

 

– Grunnen til at vi ser mot Ullensaker, like mye som Eidsvoll, er at Jessheim er regionsenteret og det stedet hvor mange i Hurdal jobber, shopper og bruker kulturtilbudene. Det kan godt hende vi tar en prat med Nannestad før neste kommunestyremøte, hvis ikke er det kommunestyremøtet som avgjør den videre prosessen. Vi har også sendt brev til Gran og Østre Toten. Fra Gran har vi fått beskjed om at de har avsluttet sitt arbeid med kommunereformen. Å se sørover er nok det mest aktuelle for oss. Vi har også sendt brev til Gjerdrum. Personlig synes jeg det ville vært positivt med en stor regionkommune på Øvre Romerike, sier Bålsrud.

– Skal Hurdal slå seg sammen med noen uansett?

– Jeg tror mange helst ser at Hurdal skal være en egen kommune også framover. Det vi ønsker, er å få fram et reelt alternativ.

– Vil ikke lille Hurdal få lite å si ved en sammenslåing med en stor vesktkommune?

– Det er alltid en utfordring hvis en mindre kommune slår seg sammen med en større. Det må en intensjonsavtale sikre, slik at befolkningen synes det er et godt alternativ å slå seg sammen. Det kan også hende vi har noe positiv å føre med oss inn i en større kommune, sier hurdalordføreren.

Fakta:

  • Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
  • Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 1. juli 2016.
  • Kommunenes vedtak oppsummeres av fylkesmennene, som  kommer med sin tilrådning til departementet om kommunestrukturen i fylket innen 1. oktober 2016.
  • På bakgrunn av skal departementet fremme  en proposisjon til Stortinget med forslag til sammenslåinger våren 2017.
  • Sammenslåingene skal vedtas av Stortinget før sommeren 2018.