I det nye vedtaket heter det at Utdanningsdirektoratet omgjør sitt vedtak fra januar og har imøtekommet skolens klage på vedtaket.

Skolen er fra og med kommende høst godkjent for inntil 200 elever på 1.–10. årstrinn.

Byggestart i sommer

– Vi er tilfreds med at vi har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Med dette regner vi å begynne bygging i sommer og ha skolen klar for åpning i august 2020, sier styremedlem Gudbrand Qvale i Stiftelsen Romerike International School.

– Vi forventer at om lag halvparten av elevene vil komme fra Neskollen/Tomteråsen og dermed kunne gå eller sykle til skolen. Den internasjonale skolen kan bety at Nes kommune ikke trenger å utvide kapasiteten ved Neskollen skole. Dermed kan kommunen spare de 114 millionene som er avsatt til dette, sier Qvale.

Øvrige elever er beregnet å komme fra andre deler av Nes og fra nabokommune Ullensaker, Gjerdrum og Sørum.

Ny dokumentasjon

I Utdanningsdirektoratets vedtak i januar kom det fram at skolen ikke oppfylte friskolelovens krav om innskuddskapital, at det ikke var sendt inn fullstendig læreplan, at svømming ikke var tilstrekkelig ivaretatt i opplæringen, samt at det var uklarheter knyttet til skolens vurderingssystem.

I klagen har skolen sendt inn ny dokumentasjon knyttet til innskuddskapital, læreplan og vurderingsordning.

Kommunen ikke hørt

Etter en konkret vurdering finner Utdanningsdirektoratet at det heller ikke er grunnlag for å avslå søknaden på bakgrunn av Nes kommunes uttalelse om negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen eller at det eksisterer «andre særlige grunner» som tilsier at godkjenning ikke kan gis.

Utdanningsdirektoratets godkjennelse faller bort dersom skolen ikke startes opp i løpet av tre skoleår.

Innsigelse må frafalles

Fylkesmannen fremmet innsigelse mot skolen i 2017, på bakgrunn av beliggenheten, og har ennå ikke velsignet tiltaket.

– Det kan virke som om Fylkesmannen ikke kjenner til hvor det er størst andel barnefamilier i Nes, at Neskollen ligger ideelt plassert i trafikknutepunktet mellom Årnes, Oppaker, Kløfta og Jessheim og at det er meget gode bussforbindelser i alle retninger. Og det finnes neppe ledige tomter på opp mot 15 mål, med tilgang til idrettshall og fotballbaner, i umiddelbar nærhet til jernbanestasjon noe sted på Romerike, sier Gudbrand Qvale.

Stiftelsen Romerike International School står bak etableringen av den internasjonale skolen på Neskollen. Styreleder er Stephan Lange Jervell, og styremedlemmer er Gørill Horrigmo, Ole Kristian Kaurstad og Gudbrand Qvale.