Hurdalsplattformen legger opp til en aktiv næringspolitikk. I tillegg signaliseres det at samarbeidet om bærekraft mellom offentlige myndigheter og næringslivet må forsterkes. Vi mener innovative offentlige anskaffelser er veien å gå.

I årene som kommer står vi overfor betydelige utfordringer innen klima, helse og utenforskap. Rapporten fra FNs Klimapanel er en kraftig påminnelse om at vi raskt trenger nye skalerbare løsninger. Innen 2030 skal FNs bærekraftmål være nådd. Næringslivet sitter på mange av de gode løsningene for å nå målene, og derfor er det viktig å koble på bedriftene.

Innovative offentlige anskaffelser er løsningen

Norge kommer i år til å bruke nærmere 600 milliarder kroner på offentlige innkjøp. Da ligger det et stort ansvar på alle innkjøpere i offentlige virksomheter om at disse anskaffelsene skal være bærekraftige og grønne. Et like stort ansvar hviler på bedriftene. Det er bedriftene som må utvikle morgendagens bærekraftige løsninger.

Gjennom anskaffelsene får de offentlige virksomhetene riktige løsninger for sine behov. Næringslivet innoverer og bidrar til verdiskaping, eksport og nye arbeidsplasser. Samtidig skal Norge som nasjon bidra med å løse klimautfordringene. Da er innovative offentlige anskaffelser er en vinn-vinn-løsning ikke bare for de offentlige virksomhetene og bedriftene, men også for samfunnet. Her har Norge gått foran.

Man finner fram til gode løsninger ved å lage møteplasser mellom bedrifter og offentlige aktører. Slik har man for eksempel kommet i gang med å utvikle ny teknologi som skal bidra til utslippsfrie- og avfallsfrie byggeplasser, utslippsfrie ferger og hurtigbåter. Skal vi ta ut slike gevinster, må flere kommuner og offentlige instanser ta slike anskaffelser i bruk.

Oppmerksomheten rundt innovative offentlige anskaffelser har økt de siste årene, men vi ønsker likevel at flere tar i bruk denne metoden. Over 50 prosent av bedriftene som vinner fram i disse anskaffelsene er små og mellomstore bedrifter. Her følger noen eksempler på hva som er oppnådd.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Leverandørutviklingsprogrammet tok i 2017 et initiativ sammen med ti offentlige byggherrer og Østfold fylkeskommune for å få til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Tre år senere var verdens første utslippsfrie byggeplass en realitet. Etterspørselen etter utslippsfrie gravemaskiner og anleggsmaskiner overgår nå det markedet er i stand til å levere. Prosessen, og det raske resultatet, har fått internasjonal oppmerksomhet og flere EU-land er nå i gang med det samme.

Fremtidsrettet overvannshåndtering

Klimaendringer og urbanisering skaper problemer med overvann, ras og flom i tettbebygde bystrøk. Dagens avløpssystemer er ikke tilpasset fremtidens vannmengder. Enkelthendelser med styrtregn ga Bærum kommune erfaringer med hvor kostbart dette kan bli. Det var en god grunn til å tenke nytt. I 2019 igangsatte kommunen et prosjekt for å løse dette. Høsten 2021 inngikk de et innovasjonspartnerskap med et dansk-norsk team ledet av EnviDan. Utviklingskostnadene finansieres av Innovasjon Norge og har en verdi på 12 millioner kroner. Ambisjonen er å utvikle et verktøy som blant annet kan simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område.

Førerløse brøytebiler

Avinor utfordret markedet på førerløse kjøretøy i en innovativ anskaffelse. Det første resultatet kom i form av verdens første førerløse brøytebiler for snørydding av rullebaner på nordlige breddegrader. Brøytebilene som ble utviklet av selskapet Yeti Snow Technology på Kongsberg er foreløpig solgt til Sverige og Norge. Resultatet ble økt effektivitet, bedre kvalitet på brøytingen og et nytt norsk industrieventyr. Til nå er det solgt førerløse brøytebiler for 1,1 milliard kroner.

Klimagrunn

Krevende grunnforhold medfører ofte behov for sikring som skal hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader. Med prosjektet KlimaGrunn utfordret Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR leverandører og utviklingsmiljøer på bedre løsninger for miljøet. Foreløpige resultater fra tester i innovasjonspartnerskapet viser at dette har gitt svært gode klimagevinster.

Disse eksemplene viser hvordan innovative offentlige anskaffelser bidrar til å løse samfunnets bærekraftutfordringer samtidig som det fremmer innovasjon, vekst og utvikling i bedriftene våre. Dette gir igjen nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og sikret velferd – et skikkelig kinderegg!

Benedicte Røer, NHO Viken Oslo, Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bjørn Sjøvold, KS Viken, Kristin Willoch Haugen, Innovasjon Norge Oslo Viken