- IFE er godt fornøyd med innstillingen fra næringskomiteen på Stortinget, fastslår administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Og det er ikke en liten ryddesjau og få kroner som kreves for å avslutte den 70 år lange epoken. Beregninger sier at det vil koste 21 milliarder kroner og ta flere tiår.

Komiteen avga sin innstilling torsdag, og sluttbehandlingen skjer i Stortinget 22. mars.

– Regjeringen har gjort et grundig og godt arbeid med denne meldingen, slik de over flere år har tatt viktige og ansvarlige grep for denne omfattende prosessen. Det er svært positivt at Stortinget følger opp og anerkjenner behovet for en nasjonal strategi, og at staten skal ta et helhetlig ansvar for fremdriften for opprydningen etter 70 år med atomvirksomhet i Norge, sier Huseby i en pressemelding.

Helse, energi og miljø

Staten etablerte i 1948 satsingen på atomreaktorvirksomhet for å se på sivil bruk av atomkraft til energiforsyning og transport. Dette ble sett på som en del av industrireisingen og moderniseringen av Norge.

IFE har siden den gang utviklet dette på vegne av staten som et nasjonalt og strategisk viktig prosjekt. I dag driver IFE omfattende forskningsvirksomhet innen energi, miljø og digitalisering. I tillegg foregår utvikling, produksjon og distribusjon av kreftmedisiner. Disse oppdragene har også utspring i atomforskningen.

IFE besluttet å stenge de to siste forskningsreaktorene i 2018 og 2019. Det var da oppdaget skader som ble vurdert for kostbare å rette opp.

Stengingen medførte at det nasjonale atomprogrammet med totalt fire reaktorer og en rekke nukleære anlegg skal nedbygges.

Staten opprettet i 2018 Norsk nukleær dekommisjonering (NND), som en statlig etat som skal stå for nedbyggingen av atomvirksomheten og håndtere atomavfallet.

– Regjeringens stortingsmelding synliggjør de store verdiene som er skapt gjennom 70 år med nukleær forskning i Norge, samtidig som den tydeliggjør de enorme utfordringene vi nå står overfor. At Stortinget nå slår fast at staten skal ta et helhetlig ansvar for oppryddingen gjennom en nasjonal strategi, er et sterkt og positivt signal, fortsetter Huseby.

Et sentralt punkt i den nasjonale strategien er en tydelig tidslinje, som alle involverte parter jobber etter. IFE og NND foreslår 1. januar 2024 som dato for overføring av den nukleære virksomheten med konsesjoner og organisasjon til NND.

Ikke IFEs regning

Regjeringen innstilte i 2016 på at staten på samfunnsmessig og moralsk bakgrunn skulle ta et medfinansieringsansvar for å sikre trygg opprydding etter IFEs nukleære aktivitet. Men IFE selv, skulle årlig bidra til medfinansiering av oppryddingen med midler fra sin forskningsvirksomhet og legemiddelproduksjon.

Nå sier derimot flertallet i næringskomiteen at Stortinget må slå fast at staten skal ta det fulle og hele ansvaret for oppryddingen, og at staten også skal dekke kostnadene slik at dagens modell med medfinansiering fra IFE ikke videreføres.

Komiteens flertall består av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Det er svært positivt at flertallet i næringskomiteen anerkjenner at IFE må sikres like betingelser som øvrige forskningsinstitutter. Det er viktig for at IFE skal fortsette å være en viktig aktør innen fremragende forskning for grønn omstilling og utvikling av norsk industri i årene fremover, sier Huseby.


RB FAKTA

  • IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning, da under navnet Institutt for atomenergi (IFA).
  • Norge var en pionér innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951.
  • IFE har i alt bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Halden-reaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019.
  • Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.
  • IFE er i dag en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder, og omsetter for over en milliard kroner i året.
  • IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 600 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.
  • Kilde: ife.no