Gå til sidens hovedinnhold

I samme retning – til Skårer syd!

Leserinnlegg

Det er med forundring vi i Lørenskog SV leser siste dagers utfall fra Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet mot vår støtte til Viken MDGs forslag om å satse på trasé/alternativ B i det videre arbeidet med T-baneforlengelsen.

Etter vår mening kom det tydelig fram i RBs oppslag 6. februar at SV ikke foreslår å rykke ut umiddelbart med hjelm og spader, men at videre detaljering og arbeid for finansiering krever at fylkespolitikerne nå vedtar hvilken trasé vi skal satse på. Vi trenger en T-banestasjon på Skårer syd - derfor vil Viken SV stemme for at alternativ B legges til grunn i det videre arbeidet med banen.

For ordens skyld: Forslaget SV vil støtte i fylkestinget denne uka er i helt i tråd med høringsuttalelsen til forstudie som kommunestyret i Lørenskog vedtok med stort flertall i mars 2020. Rådmannen anbefalte da i sin saksframstilling at alternativ B utredes videre og at hele alternativet bygges ut samtidig. Med unntak av Fremskrittspartiet stemte alle partier for rådmannens innstilling. I sakspapirene til både kommunestyret og fylkestinget legges det opp til mer utredning i form av detaljplanlegging og prosjektering, det er tydelig for alle som har lest dem. Påstandene om at vi avviser behovet for dette er et skoleeksempel på stråmannsargumenter. Det er synd at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet ikke er helt omforent med sine respektive fylkeslag i denne saken, men la oss huske på hva vi er enige om lokalt.

Formålet med forstudien, som var ferdig i 2019, har vært å avklare en trasé som i neste omgang kan planlegges mer detaljert. Alternativ B vil «fange opp mest trafikk og ha størst nytte i en byutviklingssammenheng», konkluderer den. Vi i SV mener dette forslaget er absolutt best tilpasset et Lørenskog med sterk befolkningsvekst og storstilt boligbygging. I tillegg samsvarer det med kommunens overordnede planer om å knytte det planlagte næringsområdet på Visperud sammen med boligveksten på Skårer syd og i sentrumsområdet. Det er også i tråd med fortettingsstrategien for boliger og støtter opp om målene i kommunens plan for grønn mobilitet, der biltrafikk skal erstattes ved at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt.

Hvis vi ikke klarer å konkludere tydelig nå, er signalene fra samferdselsministeren at Lørenskog-banen ikke blir med i Nasjonal transportplan, som legges fram til våren. Dette vil i realiteten gjøre det vanskelig å få bygget banen før om minst 10 år.

Når SV sier at vi vil ha handling, er det ikke fordi vi er kjappe på avtrekkeren, men fordi det allerede er gjennomført konseptvalgutredning og forstudie. Når vi sier at et trasévalg med tre stasjoner må vedtas nå, er det ikke fordi vi er blinde for alternativer eller kostnader, men fordi en slik løsning samsvarer med nasjonale, regionale og lokalpolitiske mål for samferdselspolitikken og understøtter den planlagte utviklingen i Lørenskog. Vi trenger ikke enda en ekstra runde på tegnebrettet; banen må prioriteres i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan nå!

Kommentarer til denne saken