I Hurdalsplattformen har de nye regjeringspartiene sagt følgende om OSL: «Skrinlegge vestre alternativ for en tredje rullebane på Gardermoen, og dermed frigjøre viktig areal». Videre vil de; «nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn på Gardermoen.

Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane. Utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane». Lokale Sp-representanter feirer dette som om tredje rullebane skrinlegges for godt. Det er å villede innbyggere i Ullensaker all den tid det er et flertall for en tredje rullebane i Stortinget fortsatt. Tvert imot har man med dette signalet ignorert et lokalt krav om full konsekvensutredning av en tredje rullebane. I en konsekvensutredning må alle alternative plasseringer, konsekvenser, og effekter på bordet. Derfor er også kravet fra Ullensaker essensielt for å sikre at våre innbyggeres interesser ivaretas.

Behov for tredje rullebane?

OSL er i dag regulert for 79 flybevegelser pr. time. Etter Avinors beregninger vil dagens to rullebaner ha en maksimal kapasitet på 85-90 bevegelser pr. time. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt tilsier at en tredje rullebane vil komme i 2030, men OSL/Avinor mener det behovet kommer i 2035 (post Korona). Når Hurdalserklæringen sier «at de vil skrinlegge det vestre alternativet» betyr det at Ullensakers vedtatte krav om en full konsekvensutredning om ALLE alternativer er lagt dødt.

Med andre ord er det lokale selvstyret satt til side av Ap og Sp. Det er sterkt kritikkverdig etter min mening. Det er også en logisk brist i det som presenteres når det samtidig står i erklæringen at regjeringen «vil opprettholde eksisterende lufthavnstruktur og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter/kryss-subsidiering». Den finansieringen kommer av det som skjer på OSL da aktiviteten her er det som bidrar med pengene som finansierer de øvrige flyplassene i Norge. Ergo ligger det fortsatt en åpning for en tredje rullebane, men kun på østre side. For Ullensaker Frp som ikke ønsker en tredje rullebane, og definitivt ikke den på østre side, blir dette uansett feil.

Redusert aktivitet gir færre arbeidsplasser

Denne saken berører innbyggere her i Ullensaker, og på Øvre Romerike på flere måter. Før pandemien var mer enn 15.000 arbeidsplasser direkte, og indirekte knyttet til aktiviteten på OSL. Etter at pandemien brøt ut og OSL ble stengt ned, ble mange Ullsokninger permittert, og arbeidsledige. De fleste forstår at dette må ha vært tungt og krevende, både psykisk og økonomisk. Det skaper usikkerhet og frykt for fremtiden. Det er en bekymring jeg deler fullt ut. Det er allikevel en diskusjon som ingen har tatt, og som er essensiell å ta. Hva er konsekvensen av å redusere aktiviteten på OSL? Svaret er jo åpenbart; færre arbeidsplasser får direkte og indirekte konsekvenser for våre innbyggere. Dette er et tema som er relevant i debatten om OSL og fremtiden.

Hva er løsningen?

Alt henger sammen med alt. Vil vi at folk skal ha en arbeidsplass å gå til også i fremtiden må vi forholde oss til at det må være aktivitet på OSL. Vil vi ha skatteinntekter fra våre innbyggere og næringsliv må vi huske at arbeidsplassene på OSL genereres av trafikken på OSL. Ullensaker Frp har programfestet at vi ikke vil ha en tredje rullebane, men det besluttes av Stortinget, og ikke vårt kommunestyre. Derfor er jeg særdeles opptatt av at alle alternative lokaliseringer (også et vestre alternativ) må utredes om Stortinget sier at en tredje rullebane skal komme. Her mener jeg den nye regjeringen svikter i sitt samfunnsansvar, og mangler respekt for Ullensakers vedtatte krav til utredning. Det er trist og lite tillitvekkende.

Tom Staahle, Kommunestyremedlem Ullensaker Frp