Høyres mål er å jobbe for en bærekraftig utvikling av kommunen. Vi tror på enkeltmenneske og vil ha gode trygge lokalsamfunn , med muligheter for alle!

Dette kommer til å være veldig viktig i det programmet som Rælingen Høyre skal gå til valg på i år.

Rælingen skal være et godt sted å bo i alle livssituasjoner, og for mennesker i alle aldre.

Gode tilbud

Rælingen skal være et trygt og godt sted å vokse opp, og alle barn skal få oppleve mestring. Da må vi ha gode og trygge barnehager, et mangfoldig skoletilbud med høy kvalitet og godt samarbeid mellom kommunen og hjemmet. Og gode aktivitetstilbud for barn og unge!

Gode og riktige helsetjenester er viktig for trygghet og god livskvalitet. Vi vil fortsette å styrke kvaliteten i tilbudet og satse mer på forebygging og rehabilitering i Rælingen.

Verdighet og omsorg er grunnleggende verdier i vår helsepolitikk. Mange eldre vil bo hjemme lengst mulig. Da er tilrettelegging av tjenester i hjemmet viktig. Verdighet og gode tjenester i omsorgsbolig og sykehjem er en selvfølge,

og Rælingen Høyre er opptatt av at vi stadig strekker oss for et bedre mat- og ernæringstilbud, mer aktivitet og fellesskap. Vi må også ha riktig helsehjelp og helhet i omsorgen.

Rælingen Høyres mål er å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for frivilligheten.

Gode rammevilkår

Vi ønsker å sikre gode rammevilkår for idretten slik at alle skal få et godt og variert tilbud for å kunne delta i idrett, uavhengig av bosted, alder eller funksjonsevne.

Vi vil ha gode aktivitetstilbud for alle barn og unge, for å skape gode oppvekstvilkår!

En sterk kommuneøkonomi og sunn økonomiforvaltning er nødvendig for at alle som bor i kommunen kan få et godt tjenestetilbud.

For Rælingen Høyre er det viktig å forvalte økonomien på en bærekraftig måte.

Rælingen Høyre vil bevare Rælingens særpreg med grønne landskaper, marka og et variert bomiljø.

Vi ønsker å føre en arealpolitikk som legger klare føringer for fremtidig utbygging. Og vi vil sikre utviklingen av gode bomiljøer med sammenhengende grønne strukturer.

Rælingen Høyre vil utvikle hele kommunen, noe vi viste i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Vi vil fortsette å lytte til innbyggere, utbyggere og finne mulighetene i fellesskap.

Derfor ville vi legge til rette for utvikling ved Nordby Bruk, derfor ville vi legge til rette for boliger ved Furukollen og Korsvegen, og derfor håper vi det blir fortgang i planene for utvikling av Løvenstad.

Gro Langdalen, og Terje Rustad, Rælingen Høyre