Han mener også at når private skal tjene penger på helse så må det enten gå utover arbeidsvilkår, lønn eller pensjon for de ansatte.

Det stemmer selvfølgelig ikke.

Les også

Høyres privatisering svekker den norske modellen

Privat

I Norge har deler av helsevesenet alltid vært privat. 90 prosent av fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Det samme gjelder mange leger i spesialisthelsetjenesten, som indremedisinere, gynekologer, øyeleger og hudleger. Private laboratorie- og røntgeninstitutter gjør 30 prosent av alle polikliniske kontroller. Mange fysioterapeuter er også selvstendig næringsdrivende og det samme er behandlingsinstitusjoner innenfor rus og psykiatri og andre tjenester.

De private leverer gode velferdstjenester hver eneste dag, de samarbeider godt med de offentlige og er til stor nytte for innbyggerne i Lillestrøm og landet ellers.

Samspill

Det er ikke en kampsak for Høyre å privatisere, men vi tror ikke at private tjenester truer velferden og tapper samfunnet for ressurser. Tvert imot, det er samspillet mellom det private og det offentlige som utvikler kvaliteten i helsevesenet og fremover vil det bli enda viktigere. Det finne mange gode eksempler. Private tjenestetilbydere er mer effektive og omstillingsdyktige enn offentlige. De tar teknologi og nye behandlingsmåter i bruk raskere. Det kommer pasientene til gode.

La det være klart: Høyre er for et sterkt helsevesen der offentlige tjenestetilbydere utgjør grunnfjellet. Men Høyre setter pasienten foran systemet og tror at offentlige og private sammen leverer de beste helsetjenestene til innbyggerne.

Vil øke helseforskjellene

Fordi Høyre setter pasienten først, er vi sterkt imot at regjeringen med støtte fra SV fjerner ordningen med fritt behandlingsvalg som fratar pasienter mulighetene til å velge mellom offentlige og private tilbydere. Mange sårbare pasienter vil miste et tilbud, og de offentlige tjenesteyterne vil neppe klare å erstatte verken kapasiteten eller kvaliteten i tjenestene som blir borte når de private fases ut. Det vil øke helseforskjellene i Norge, og særlig gå utover dem av oss som har en tynn lommebok.

Påstanden om at ansatte har dårligere arbeidsvilkår i private virksomheter gjentas ofte fra venstresiden basert på enkelteksempler. Jeg har ikke klart å finne pålitelig dokumentasjon på at ansatte i private virksomheter som leverer helse- og velferdstjenester systematisk har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn i det offentlige. Det er stor mangel på denne typen kompetanse og helsepersonell er mangelvare. Det er vanskelig å forstå at helsepersonell som foretrekker å jobbe hos private arbeidsgivere ikke ser det som mer attraktivt enn alternativet, gitt de samlede lønns- og arbeidsforholdene. Det blir for enkelt og helt feil å påstå at private kan drive lønnsomt fordi de betaler de ansatte dårligere.

Høyre ønsker at alle krefter i helsevesenet skal jobbe sammen til det beste for pasientene.

Det betyr noe for deg som innbygger hvem som styrer kommunen du bor i.

Hanne Beate Nerdrum, kommunestyrerepresentant (H), Lillestrøm