I siste kommunestyremøte onsdag 10. mars 2021 fikk vi en orienteringssak om heltidskultur, heltidskultur er enkelt sagt at hovedandelen av stillingene skal være 100 prosent-stillinger.

Det er utrolig gledelig å lese jobbes så godt med heltidskultur i kommunen og orienteringen gir oss et veldig godt og konkret innblikk i det arbeidet som skjer helt ned til det operative.

I orienteringen kan vi lese at 59,3 prosent av alle ansatte i Lillestrøm hadde en heltidsstilling ved utgangen av 2020, godt over landsgjennomsnittet på 49,9 prosent, og andelen har vært økende fra etableringen av kommunen og fram til årsskiftet. Dette er et bevis på at heltidsarbeidet har kommet veldig godt i gang i vår nye kommune!

Vi vet alle hvor viktig heltidskultur er, ikke bare for at Lillestrøm kommune skal kunne yte gode tjenester til innbyggerne, nå og i fremtiden. Det er også viktig nasjonalt sett og ikke minst med nylig feiret kvinnedag må jeg jo ta med hvor essensielt det er i et likestillingsperspektiv. For vi vet jo alle hvilket kjønn som er overrepresentert i deltidsstatestikken. Derfor blir jeg ekstra glad når jeg ser det tas på alvor av alle parter som er involvert heltidsarbeidet.

Det skrives også i orienteringen: "Styrket heltidskultur øker kvalitet og kontinuitet i tjenestene vi tilbyr, det tiltrekker kompetent arbeidskraft og sikrer stabile fagmiljø og er god arbeidsgiverpolitikk."

Ja jeg er enig, og jeg registrerer med entusiasme at det har vært et godt og fruktbart samarbeid med administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, fagorganisasjonene og politikken. Det er viktig med god forankring hos alle parter og at ansatte blir lyttet til og hørt.

Det jobbes målrettet med flere spennende prosjekter og avtaler som jeg gleder meg til å høre mer om fremover. Som det nasjonale prosjektet der det skal utvikles rekrutteringsverktøy for å styrke heltidskulturen i kommunene. At det sees på muligheter til skape kombinasjonsstillinger på tvers av tjenesteområdene. Det er laget et heltidsprogram for døgnbaserte pleie- og omsorgstjenester og avtale som muliggjør fleksible arbeidstidsordninger. Her har det skjedd mye og skal fortsette å skje mye mer fremover.

I Arbeiderpartiet sitt program sier vi at vi skal prioritere slik at heltid og faste stillinger skal være hovedregelen i Lillestrøm kommune. Derfor er så bra at dette arbeidet har gitt så gode resultater innenfor helsesektoren og at det jobbes på tvers av tjenesteområdene våre. Dette danner et meget godt grunnlag for fortsatt satsning og videre samarbeid og arbeid med heltidskultur innenfor alle områder i kommunen. På denne måten sikrer vi et trygt, raust og inkluderende arbeidsliv for alle.

Pia J. Korsnes, Leder fast utvalg for Helse og mestring, Lillestrøm Arbeiderparti, i Lillestrøm kommune