Kapasiteten på jernbanesporet rundt Oslo begynner å bli knapp og en ny Oslo-tunnel kommer ikke før midt på 2030-tallet. Jernbanedirektoratet har nå utredet hvilke grep som bør tas for å gi flest mulig togpassasjerer et godt togtilbud i hovedstadsområdet både på kort og lang sikt.

I en ny rapporten foreslår Jernbanedirektoratet å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet når Flytogets konsesjon går ut i 2028 – for å gi plass til det økende togtilbudet til og fra alle landsdeler, som også skal gå gjennom Oslo. Jernbanedirektoratet frykter at det snart blir ubehagelig å ta toget for eksempel mellom Oslo og Lillestrøm.

– Dramatisk forslag

Med integrering betyr det at det blir slutt på at Flytoget ikke kan ta med reisende for eksempel fra Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S til Lillestrøm, eller omvendt. I dag kan man bare reise med Flytoget hvis man skal til eller fra Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Forslaget fra Jernbanedirektoratet er ikke bare søt musikk i ørene til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Forslaget fra Jernbanedirektoratet om å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet er dramatisk, selv om det er åpenbart for alle at vi får en utfordring med at det blir fullt på jernbanesporene gjennom Oslo. Men det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet, slik vi kjenner det i dag, sier Hareide.

Flytoget – en suksess

Hareide sier at Flytoget tross alt er en av de største suksessene vi har hatt på jernbanen i nyere tid.

– Flytogtilbudet er i verdensklasse og er veldig godt likt av de reisende. Vi gir derfor et tilleggsoppdrag til Jernbanedirektoratet om å skissere en ruteplan som viser hvordan et rendyrket flytogtilbud kan kombineres med en tilstrekkelig frekvens for det øvrige togtilbudet inn og ut av Oslo, sier samferdselsministeren som et svar på rapporten.

Samferdselsdepartementet ga 27. juni 2017 Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til en bedre utnyttelse av jernbanekapasiteten gjennom Oslo. Bakgrunnen for oppdraget var i hovedsak den store økningen i togreiser i Oslo-området fram til koronautbruddet. Trafikkøkningen har lagt et stadig sterkere press på den begrensede kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovedstaden.

Ubehagelige reiser

Jernbanedirektoratet sier i sin rapport at konsekvensen av at økningen i etterspørsel blir høyere enn økningen i transportkapasitet er at togene blir fullere enn i dag, og det vil trolig være svært fullt om bord på togene inn til og gjennom Oslo i de timene de fleste reiser.

Beregningsåret for disse analysene er 2030, og det kan forventes at utfordringene oppstår før dette og tiltar i omfang fram til kapasiteten økes.

Kapasiteten i tilbudet mellom Lillestrøm og Oslo S er fullt utnyttet allerede i dagens situasjon, og det kan forventes å bli fullere i perioden fram til realiseringen av ny rutemodell fra 2027 (R2027), da kapasiteten vil øke noe.

«Dersom jernbanen skal ta imot veksten i tråd med målsettingen om nullvekst i biltrafikken, vil det være behov for en kapasitetsøkning på opp mot 30 prosent utover økningen i R2027 for at det ikke skal bli trangere på toget enn i dag.

Trengsel ut over dagens nivå kan forventes å medføre ubehag for de reisende, mer forsinkelser i togtrafikken, og etter hvert også frakjøringer som følge av overfylte tog», skriver Jernbanedirektoratet.

Store utfordringer

I tida fram til ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass, kommer kapasitetsutfordringene til å øke, gitt at trafikkøkningen fortsetter på samme måte som før koronautbruddet.

Dagens konsesjonsavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Flytoget AS om drift av tilbringertjenesten til og Oslo Lufthavn går ut ved årsskiftet 2027/2028. Flytoget kommer uansett til å kjøre fram til da.

Blir konkurranse

I tråd med forutsetningene i jernbanereformen som Stortinget behandlet i 2015, skal driften av dette togtilbudet fra årsskiftet 2027/2028 ha blitt tildelt etter konkurranse.

Mange hevder at strekningen Drammen-Gardermoen er den eneste strekningen med reell konkurranse i dag, all den tid strekningen opereres av både Flytoget og Vy.

Jernbanedirektoratet har fått frist til 1. september 2020 med å besvare tilleggsoppdraget. Etter dette vil Samferdselsdepartementet gå gjennom Jernbanedirektoratets anbefalinger i rapporten og svar på tilleggsoppdraget, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.