NRK har atter en gang satt fokus på manglende oppfølgninger av Forsvarets veteraner. Veteraner føler det som en stor og langdryg kamp for å få den erstatningen og helseoppfølgningen de har krav på. Senterpartiets Emilie Enger Mehl er bekymret for at urimelige krav til erstatning gjør det vanskelig å oppsøke hjelp. Ifølge henne kan det ta opp til ni år for en veteran å få ferdigbehandlet saken sin i Statens Pensjonskasse og NAV.

Sviktet igjen

Mange veteraner som har kjempet kampen for sine rettigheter over mange år med positive og negative meldinger i prosessens gang føler seg nå sviktet av Forsvaret igjen og nå er tiden inne for å finne den riktige løsningen. Disse statlige institusjonenes saksbehandling viser en sendrektighet som ofte oppleves for veteranene som usikker, urettferdig og minner ofte om et lotterispill. Forsvaret, som har overlatt «sitt ansvar» til andre, har utpekt disse etatene til å ta seg av ettervirkninger for veteraner uten hell. Forsvaret selv burde klart dette for mange 10 år siden med den kompetansen de burde sitte med etter mange misjoner og ettervirkninger.

« Det er ikke holdbart at så mange veteraner ikke får den hjelpen de fortjener. Dette er menn og kvinner som har ofret mye for landet vårt,» sier Emilie Enger Mehl videre. Hun sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet.

Skremmende utvikling

Det er en skremmende utvikling som gjør at det blant annet går ut over helsehjelpen hvor over 70 % av Afghanistan veteranene som opplever psykiske vansker ikke søker helsehjelp. Denne utviklingen opplever også veteraner fra andre misjoner som i verste fall kan føre til at veteraner velger å avslutte sitt liv. En av grunnene er at staten med sine byråkratiske grep forsinker prosessene for å gi hjelp. Det var vel aldri meningen, eller?

Den seneste Afghanistan- undersøkelsen som omhandler veteraner under hele vårt 20 årige oppdrag for NATO i Afghanistan vil offentliggjøres senest i oktober i år. Vi venter spent på tallene derfra, men vi tror at det ikke blir forbedring, men heller en forverring. Grunnen kan være at veteranarbeidet i Forsvaret, Statens Pensjonskasse og NAV har i lange tider ligget på etterskudd og uten den nødvendige prioriteringen og kompetansen.

Fiendtlig byråkrati

Riktig nok har Forsvaret gjennom Forsvarsdepartementet alliert seg med flere departementer, forsøkt å løse disse utfordringen rent politisk med en felles Veteranplan, senere en oppfølgingsplan, men det virker mer som det bare var en plan, enn mål og mening. Det virker som intensjonen var å smuldre opp ansvaret ved å fordele det til flere. Dette er en kjent metode for ikke å ta ansvar. Den oppfølgingsplanen de etablerte har heller ikke fungert slik som man håpet. Derimot ser vi, med erfaringer fra flere land som har tatt tilsvarende grep, at byråkratiet har blitt tyngre for den enkelte veteran og til tider fiendtlig.

Veteranadministrasjon

Etter mange år som frivillig i det nasjonale og internasjonale veteranarbeidet kan vi konstatere at de land som har lyktes best er de som har etablert en egen Veteranadministrasjon som ligger rett under Statsministerens kontor. De har lyktes med å skape sin egen integritet både med hensyn til ivaretagelse av veteranenes rettigheter, anonymitet og behandlingsregimer uten påvirkning fra sin tidligere arbeidsgiver, nemlig Forsvaret. En slik Veteranadministrasjon i Norge må bestå av både militært, sivilt personell og representanter for veteranenes organisasjoner. Den må ha kraft og myndighet og skal arbeide interdepartementalt og koordinere løsninger på alle disse utfordringene som veteranene, pårørende og alle de frivillige organisasjonene står ovenfor.

Til skade for kommende generasjoner

Nå må de politiske kreftene komme på banen og forstå de uløste problemene veteranene sliter med og som forverres daglig. Selv de oppfølgingsplanene og påtvingende kommunale veteran planer blir vist frem før de fleste havner i en skrivebordsskuff på et kommunalt kontor. Om man nå ikke går seriøst igjennom tidligere feil og subjektive avgjørelser fra Forsvaret, er vi tilbake der vi var for mange tiår siden, til skade for kommende generasjoner av veteraner og pårørende.

Oppfordring til alle politiske partier

Nei, la oss nå etablere en egen Veteranadministrasjon, med en egen kompetent stab for å koordinere oppfølgningen. Det ville spare samfunnet for mye, både økonomisk og sosialt.

Vi mener at denne løsningen også ville forsterke Forsvarets naturlige gjøremål og sørge for at Forsvaret igjen ikke svikter sine veteraner.

Dan Viggo Bergtun, President i World Veterans Federation