Det skjedde etter at han skal ha gått amok i Lillestrøm sentrum fredag kveld.

– Først fikk vi fle­re mel­din­ger om at man­nen had­de kas­tet en flas­ke rett i ruta på en bil, og at han der­et­ter had­de knust en an­nen bil­ru­te, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Jo Ren­ne­mo Jell­um i Øst po­li­ti­dis­trikt.

Men det ga seg ikke der. Slett ikke.

– Han skal der­et­ter ha slått til en an­nen per­son. Da po­li­ti­et an­kom ste­det, for­søk­te han å løpe, men han løp i ste­det rett i fan­get på en pat­rul­je som kom fra den and­re si­den, sier Jell­um.

Man­nen skal der­et­ter ha opp­ført seg svært tru­en­de mot po­li­ti­pat­rul­jen.

– Han var svært ut­age­ren­de da vi kom, og har egent­lig vært kra­kilsk si­den. Det end­te med at vi måt­te bru­ke pep­per­spray på ham for å få ham un­der kon­troll, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Man­nen er nå hos le­ge­vak­ta, men po­li­ti­et hå­per å få ham klar­gjort til ar­res­ten.

– Det­te er en per­son fra Ind­re Østfold som er godt kjent for oss fra før. han an­mel­des nå for ska­de­verk, vold mot en per­son, or­dens­for­styr­rel­se, trus­ler og forluemping av of­fent­lig tje­nes­te­mann, opp­ly­ser jell­um.