Trygg økonomisk styring er spesielt viktig når den økonomiske usikkerheten rundt oss er stor.

Rælingen kommune går i 2022 med et økonomisk overskudd på drøyt 35 millioner kroner. Vi er en kommune med store og nødvendige satsinger, senest med åpningen av nye Fjerdingby skole. Da er det bra og viktig at vi samtidig klarer å ha en sunn økonomisk drift som gir mulighet til å realisere de planene som ligger foran oss!

Skatt og styring

Som i flere andre kommuner er det en blanding av økte skatteinntekter på slutten av året og god styring i kommunens avdelinger som gir oss et overskudd. Mest kommer fra ekstra skatt, men det viktigste og det vi i størst grad kan påvirke er trygg styring i de enkelte avdelingene og i kommunen som helhet. Resultatet viser nok en gang at vi har dyktige ansatte og et kommunestyre som samarbeider godt.

Trygg velferd

Målet med en kommune er å levere gode velferdstjenester gjennom barnehager, skoler, helse- og omsorg og alt annet kommunen har ansvaret for. Til grunn for gode tjenester ligger økonomien og forvaltningen av ressursene våre. Gjennom langsiktig og god økonomisk styring har vi nå en økonomisk buffer i form av et disposisjonsfond slik at vi kan styre trygt også gjennom vanskeligere økonomiske år. Samtidig vet vi at de viktigste grepene vi gjøre ligger foran oss gjennom å fortsatt se det langsiktige økonomiske bildet, ta kloke valg og fortsette med å utvikle vår egen kommune.

Utvikling og omstilling

Det viktigste arbeidet Rælingen kommune gjør som organisasjon gjennom 2023 er prosjektet for utvikling og omstilling. Det ble vedtatt i budsjettet. Vi skal utvikle oss for å møte dagens og morgendagens oppgaver. Det jobbes godt i organisasjonen og det har kommet inn over 800 forslag til hvordan vi kan bli enda bedre. Jeg ser frem til at vi får fremlagt forslagene fra administrasjonen til politisk behandling.

Langsiktig plan

Vi har gjennom årene evnet å balansere investeringer og satsinger opp mot hva økonomien tåler. Vi har også klart å ha en langsiktig plan, som jeg mener er noe av grunnlaget for at vi som en middels stor kommune klarer å realisere de planene vi legger. I bunn av alt dette ligger et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon om trygg økonomisk styring. Det blir minst like viktig i årene som står foran oss. Takk til alle for innsatsen i 2022!

Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen