Det er regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har valgt å stramme inn på budsjettet til Statens vegvesen sin planlegging av flere store veiprosjekter, deriblant RV 22 ny Glommakryssing i Fetsund.

Dette gjør at vi kan stå overfor ytterligere utsettelser i et veiprosjekt som etter Høyres mening er flere år på overtid. Det må nå politisk handling til fra Stortinget som sørger for at regjeringen følger opp slik at vi får den nødvendige fremdriften i planleggingsarbeidet slik at kommunestyret i Lillestrøm kan få reguleringsplanen til behandling tidlig i 2024.

Les også

Ny glommakryssing: Lokalbru eneste løsning

Den tidligere prosjektlederen i Statens vegvesen, Arne Stenerud, har i Romerikes Blad den 3. d.m. et faglig godt innlegg om hele prosessen om ny Glommakryssing. Jeg deler hans vurderinger om at den beste løsningen hadde vært å ha en ny bru med fire felt, og en lokalbru med to felt. Dette var også Statens vegvesen sitt planforslag som ble fremmet for kommunestyret i Lillestrøm høsten 2020. Det var kun Høyre og Venstre som i kommunestyret gikk inn for å støtte planforslaget fra Statens vegvesen.

Ønsket ikke lokalbru

Flertallet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, under ledelse av ordfører Jørgen Vik og varaordfører Thor Grosås, ønsket ikke å ha en lokalbru. Disse fikk med seg et flertall i kommunestyret på en løsning om å nedskalere hele veiprosjektet til kun en firefelts bruløsning og med rundkjøring på vestsiden. Senere er vi gjort kjent med at Statens vegvesen i fjor høst ble bedt av Samferdselsdepartementet om å se på ytterligere nedskalering av prosjektet, og dermed er det kommet opp en ny besparelse ved at det også etableres rundkjøring på østsiden av den nye brua.

Skivebom

Folkets Røst forsøker i et leserinnlegg i Romerikes Blad den 12. d.m. å legge ansvaret over på Statens vegvesen om at denne instansen ikke gjør jobben sin når de ikke klarer å finne løsninger som bidrar til å fjerne køen. Jeg har ikke behov for å forsvare en statlig etat, men kritikken som Folkets Røst her kommer med må være å anse som skivebom.

Les også

Glommakryssing: Må løse køen

Etter Høyres mening har Statens vegvesen forholdt seg til de politiske vedtak og føringer som Stortinget og regjeringen har gitt av rammer i Nasjonal transportplan. Endringer med nedskalering av veiprosjektet er det politikken lokalt her i Lillestrøm og sentralt med regjeringen som nå har lagt opp til. Dette er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som må ta det politiske ansvaret for.

Må følge opp

Høyre mener det nå blir viktig at kommunestyret følger opp forslag til reguleringsplan som utarbeides i samarbeid mellom Statens vegvesen og Lillestrøm kommune. Vårt utgangspunkt er at vi skal unngå innsigelser fra regionale og statlige myndigheter, og dermed at planforslaget er en løsning som bidrar til at vi får en vesentlig bedre trafikkavvikling i Fetsund enn det som er tilfellet i dag. Høyre forventer at det nå blir nødvendig fremdrift i planlegging og realisering av ny Glommakryssing i Fetsund.

Kjartan Berland (H), ordførerkandidat Lillestrøm