Før ny glommakryssing kan bygges mener Folkets røst at Lillestrøm kommune må kreve at Statens vegvesen får utført nødvendige geologiske undersøkelser som utarbeidelse av en komplett grunnforholdsanalyse med blant annet en 4D geologisk modell for å sikre at ny Glommakryssing ikke medfører leirskred.

Fare for ras

Vi vet fra rapporten etter Gjerdrum-raset at kommunen som reguleringsmyndighet juridisk sett er ansvarlig ved et ras. Det er rundt regnet 1300 menneskeliv som står i fare ved et ras, da er det en billig forsikring å kreve at Statens vegvesen innhenter kompetanse de selv ikke innehar, for å gjøre de nødvendige geologiske undersøkelsene. Foreldre til ca. 1000 barn og unge må være sikre på at det er trygt å sende barna på ungdomsskolen, barneskolen, barnehagen og i idrettshallen.

Folkets Røst vil jobbe for at ny glommakryssing blir køfri, slik at kollektivtrafikken kommer fram uhindret og kan følge rutetidene. Vi ønsker planfri kryssing og egen lokalvei, slik at lokalbefolkningen ikke må betale bompenger for å reise til Fetsund sentrum, kjøre barn til skole/barnehage/fritidsaktiviteter, legebesøk, handel, togstasjonen og besøke offentlige kontorer.

Oppdraget Vegvesenet fikk var å løse køen, da må løsningen som velges gjøre nettopp det.

Samfunnsmålet for glommakryssing, som er beskrevet av Vegvesenet er at «prosjektet skal bidra til å bedre framkommeligheten for kollektiv – og næringstrafikken langs RV. 22 over Glomma». I tillegg skal det tilrettelegges for tettstedsutvikling i Fet og grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange skal styrkes.

Utfordringer

Ruter beskriver i sine innspill til Glommakryssing at på grunn av store utfordringer med framkommelighet ned Kringen og over brua er busstilbudet tregt og upålitelig. Ruter ønsker å utvide tilbudet med blant annet matebusser til Fetsund stasjon, men det er ikke aktuelt så lenge køen gjør det umulig for bussene å holde rutetabellen.

Skal vi få bedre kollektivtilbud i Fetsund må vi få en køfri glommakryssing. Skal vi få færre biler til og gjennom Lillestrøm sentrum, må vi satse på framkommelighet for kollektivtrafikken fra tettstedene rundt Lillestrøm, slik at buss og tog er et reelt alternativ til bilen for innbyggerne våre.

Vi vet fra forskning at frekvens og pris er de to viktigste driverne for å få folk til å velge å reise kollektivt, da må vi satse på tiltak som støtter opp om nettopp det. Folkets Røst vil jobbe for køfri Glommakryssing, økt kollektivtilbud i tettstedene i kommunen vår og at hele Lillestrøm kommune blir en takstsone.

Tilgjengelig sentrum

Folkets Røst mener at vi må få en Glommakryssing som sikrer framkommelighet og fortsatt kundegrunnlag for lokalt næringsliv. Både innbyggerne i Fetsund og gjennomgangstrafikken er viktige kunder for lokalt næringsliv i Fetsund, det er derfor viktig å sikre at Fetsund sentrum også er tilgjengelig for gjennomgangstrafikken. Romerike er det største vekstområdet i landet, og skal Lillestrøm by utvikles som regionby må infrastrukturen i hele Lillestrøm kommune være framtidsrettet og ta hensyn til behovene som både næringsliv, kollektivtrafikk og lokalbefolkning har.

Anniken B.J. Nordheim, 4.-kandidat, Folkets Røst