På RBs sis­te­si­de lør­dag 11. mars har sig­na­tu­ren «Viking» en Klar Mel­ding. Si­tat: «Øst­lan­det kan bru­ke Glom­ma-vass­dra­get til å byg­ge ut kraft­tur­bi­ner til strøm. Ikke nød­ven­dig å plas­se­re vind­tur­bi­ner på land som vil øde­leg­ge vår na­tur for all frem­tid.» Jeg har noen be­tenk­nin­ger rundt det­te løs­nings­for­slaget.

La meg først ta øde­leg­gel­se av na­tur. Hva øde­leg­ger mest? Noen for­holds­vis sma­le grus­vei­er, og tårn­fun­da­ment til ett vind­kraft­verk? El­ler dig­re opp­dem­me­de sjø­er? Dis­se siste ofte med svært va­ria­bel vann­stand?

Na­tur­øde­leg­gen­de

Og «for all frem­tid»? Når kraft­ver­ket leg­ges ned vil grus­vei­er og fun­da­ment i stor grad for­svin­ne un­der ve­ge­ta­sjon. Greit at dam­mer kan fjer­nes og ma­ga­sin kan tap­pes ned. Men der vil det være sto­re sam­men­hen­gen­de fla­ter med øde­lagt jords­monn. Ikke bare sma­le stri­per. Så jeg må si meg uenig i at vann­kraft er mi­ndre na­tur­øde­leg­gen­de enn vind­kraft.

Så var det mu­lig­he­ter for ut­byg­ging. Hva har vi av fos­ser i Glom­ma? Fant ei lis­te som nev­ner bla. Bras­ker­eid­foss, Røstefoss, Skjefstadfoss og Strand­fos­sen. Vi­de­re Bings­fos­sen, Fun­ne­foss og Rå­nås­foss. Samt Sar­pe­fos­sen, Solbergfoss og Fossumfoss. Det­te er fra en enda leng­re lis­te over ek­si­ste­ren­de kraft­verk i Glom­ma.

Greit, det kan fin­nes mu­lig­het for ef­fek­ti­vi­se­ring av alle dis­se ek­si­ste­ren­de an­leg­ge­ne. Samt er fort­satt noen fall som ikke er ut­bygd. Og det­te er bare i sel­ve Glom­ma. Vi­der fin­nes mu­lig­he­ter i man­ge side­vass­drag. Bla. er det man­ge al­le­re­de opp­dem­me­de små vass­drag som nå ikke pro­du­se­rer kraft. In­stal­la­sjon av små kraft­verk ved alle dis­se ek­si­ste­ren­de små­dam­me­ne kan nok hen­te ut noen kW.

Sol­cel­ler

Det er også en kraft­kil­de Viking ikke nev­ner. Sol­cel­ler! De­di­ker­te sol­cel­le­an­legg er un­der drift mer na­tur­øde­leg­gen­de i for­hold til pro­du­sert ef­fekt enn selv vann­kraft. Men kan jo la seg fjer­nes med mi­ndre va­ri­ge spor. Og sol­kraft kan også kom­bi­ne­res med and­re bygg. Mye uut­nyt­tet ka­pa­si­tet på alle dis­trik­tets tak! Der er jo na­tur­øde­leg­gel­sen alt skjedd i form av un­der­lig­gen­de byg­nings­mas­se.

Dog vil nok ef­fek­ti­vi­se­ring, noen nye an­legg og små­kraft­verk i Glom­ma-sy­ste­met ikke gi nok ef­fekt til å dek­ke fram­ti­di­ge kraft­be­hov. Og da ser vi bort i fra vann­kraf­tens na­tur­øde­leg­gel­se. Vind­kraft (og sol­kraft) er nok også nød­ven­dig. Så får vi for­sø­ke å gjø­re na­tur­ska­de­ne som føl­ger av alle dis­se for­ny­ba­re ener­gi­for­me­ne mest mu­lig skån­som­me.

Kjell Ing­vald­sen, Skeds­mo­kor­set