Gå til sidens hovedinnhold

Gjennomgår alle byggesaker: Innbyggere er bekymret – kommunen beroliger

Skjettentoppen i Lillestrøm kommune bygges ut med nye boliger og ny matvarebutikk. Men aktualisert av Gjerdrum-raset har naboer til utbyggingsområdet spurt om ikke også dette stedet er rasutsatt.

Lillestrøm kommune gjennomgår alle pågående utbyggingsprosjekter etter det som skjedde 30. desember i Gjerdrum.

RB har spurt særskilt om Skjettentoppen, basert på bekymringer uttrykt blant naboer til utbyggingsområdet på Skjetten.

Utenfor henssynsone

Direktør for kultur, miljø og samfunn i Lillestrøm kommune, Lene Murer mener imidlertid det ikke er grunn til bekymring her.

Hun viser til at Skjettentoppen ligger utenfor hensynssone for ras og skredfare i kommuneplanens arealdel. Hensynssonen tar utgangspunkt i NVEs kartgrunnlag, basert på deres undersøkelser av grunnen.

– I risiko- og sårbarhetsanalysen tilknyttet plansaken vurderes det at faren for masseskred/ras ikke er aktuell i dette området, svarer Murer.

Utenfor kvikkleireområdet

I NVEs kartgrunnlag over risikoutsatte områder ligger dette byggeområdet altså rett utenfor kvikkleireområdet.

Grensa går ifølge NVEs kart ved Skjettenveien i rundkjøringen ved gamle Kasjotten. Store deler av det bebygde området på Skjetten, med både boliger og skoler ligger i hensynssonen for kvikkleire, og er i NVEs kartverk kategorisert i risikoklasse fire. Det vil si at faregraden anses som middels og konsekvenser ved ras som meget alvorlige.

Byggeprosjektets nærhet til risikoområdet, har imidlertid resultert i mange spørsmål og kommentarer i sosiale medier.

Byggeområdet for nye boliger og butikk og næringslokaler ligger vis-à-vis rundkjøringen og Kasjotten.

Boliger, butikk og næring

Det er Ø.M, Fjeld i samarbeid med Coop Norge Eiendom står bak boligprosjektet på Skjettentoppen.

Her blir det 64 leiligheter, fordelt på fem til seks etasjer. Det blir også en ny Coop Ekstra-butikk, i tillegg til andre næringslokaler.

Direktør Lene Murer utdyper videre resultatene av de geotekniske undersøkelsene som er gjort i utbyggingsområdet:

– I forbindelse med planarbeidene har Multiconsult utarbeidet en geoteknisk rapport og notat om grunnforhold i plansaken. Det er her omtalt at dybde til berg i borpunktene er mellom 11,9 og 36,4 meter under terreng, og at løsmassene består av lag med fyllmasser over tørrskorpeleire og leire.

Det geotekniske notatet skriver følgende om topografi og grunnforhold:

«Sonderingene, prøveserien samt borleders kommentarer viser at leira generelt kan betegnes som fast, og at den har høy udrenert skjærfasthet.».

Det er i reguleringsbestemmelsene ikke stilt ytterligere krav til geoteknisk dokumentasjon ved behandling av byggesaken, fortsetter Murer.

– I byggesaken er det et revidert geoteknisk notat som angir løsninger for fundamentering for bebyggelsen basert på grunnforholdene. I byggesaken har Multiconsult erklært ansvarsrett for geoteknikk i tiltaksklasse 3. Det medfører at tiltakshaver må sørge for å benytte godkjente fagfolk med høy kompetanse i gjennomføringen. I tillegg er det stilt krav om uavhengig kontroll av geoteknikk i byggesaken, opplyser direktøren.

Byggestart

RB skrev sist om dette byggeprosjektet 3. desember i fjor. Da informerte utbyggerne om at det var klart for byggestart:

– Det har vært en lang prosess å komme hit, men nå kan vi endelig informere om at det er klart for bygging. Vi har inngått avtale med entreprenørselskapet vårt, og planen er at boligene skal være innflyttingsklare ved årsskiftet 2022/2023, sa Espen Reitehaug i Ø.M. Fjeld Utvikling, i en pressemelding.

Dette er på tomta der det tidligere var en Coop Mega-butikk på Skjetten, vis-à-vis «Kasjotten».

I januar starter de etter planen med riving av butikklokalet og tre utflyttede eneboliger som står der i dag.

Deretter starter de med grunnarbeider og oppføring av de fire leilighetsbyggene.

Leilighetene ble lagt ut for salg i juni, og fikk god respons. I desember 2020 var ifølge utbyggerne 35 av de 64 leilighetene solgt.

Flere runder

Prosjektet har vært gjennom flere justeringer og endringer, siden planene først ble lansert i 2013.

I 2018 vedtok kommunestyret i Skedsmo mot seks stemmer reguleringsplanen i tråd med rådmannens innstilling.

Ti naboer med boliger i Utsiktsveien, Stavveien og Iduns vei klaget på utbyggingsplanene, men fikk ikke medhold, heller ikke hos Fylkesmannen.

Kommentarer til denne saken