Vi trodde knapt våre egne ørere da det ble kjent at BaneNor og Jernbaneverket planlegger å beslaglegge nær 1000 mål skog og dyrkamark til godsterminal fra 4 km nordover fra skinnesmia ved Hauerseter helt ned til tunet på gården vår.

Vi frykter at godsterminalen vil legge Sandtjern og vanntilførselen til naturreservatet tørt, i tillegg til å rasere turstier og friluftsområdene Sandtjernhytta og Hauerseter.

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001079&fbclid=IwAR2fsEJ-Hwpx5NU07yOHLA2aHV1Kub2-kkijzl4jj_HhJ1hzKFkyMilWFd8

Hytta og områdene rundt brukes regelmessig av Turlaget, til årlige utegudstjenester av Mogreina menighet, sommeravslutninger for skoleelever fra store deler av kommunen, og ikke minst til rekreasjon til korte og lengre turer til fots, ski, sykkel og hest og ikke minst bær- og soppsankere i et av Nord Europas beste sopp / traktkantarell områder.

Å være tredje generasjon på en gård på «riktig side av E6», midt i et naturreservat, og i kommunens siste gjenværende sammenhengende natur- og friluftsområder gir grunnlag for drøm om en framtid med kombinasjonsdrift jordbruk og egen veterinærpraksis med hest/inseminasjon som spesialitet. Beliggenhet og omgivelsene rundt med en naturperle i et naturreservat ligger perfekt til for å lykkes.

Et stort tankekors

Det er et stort tankekors at området nord for Hauerseter i gjeldende kommuneplan vedtatt 07.09.2015 er beskrevet som mindre aktuelt ettersom dette området en del av en større sammenhengende regional grøntstruktur (nedenfor i kursiv). Det er for oss en uforståelig gåte hvordan Godsterminalen er plassert midt i våtområdene ved naturreservatet, langt inn i den regionale grøntstrukturen.

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommuneplan/planbeskrivelse-vedtatt-7.9.15.pdf

Det nordre alternativet har den fordelen at det kan tas i bruk relativt raskt til ulike typer gods, fordi det er flere etablerte sidespor i området. Sporene er imidlertid korte. Dette alternativet er også mindre aktuelt ettersom dette område er del av en større sammenhengende regional grønnstruktur. Det søndre alternativet framstilles i rapporten som det beste på lenger sikt. Her ligger mulighetene til rette for gjennomgående spor og flere typer terminalaktivitet. Det vil her være plass til både containerterminal og terminal for skogråstoff. Begge alternativene vil kreve oppgraderinger av adkomster og trolig ny bru over jernbanen ved Hauerseter.

Med det som er mest alvorlig er at Godsterminalen legges svært tett opp til selve naturreservatet som består av grytehullsjøene Sandtjern og Nordkulpen.

Faktisk er terminalen tegnet inn i et større våtområde som leder vanntilførselen mellom Hauersetermåsan og Sandstjern med et nettverk av bekker og myrområder. I tillegg til nedbør er disse våtområdene ENESTE vanntilførselen til tjernet og kulpen.

Bønn til politikerne

Godsterminalen er tenkt etablert midt inne i det samme natur- og friluftsområdet nord for Jessheim som et overveldende flertall i kommunestyret i Ullensaker tidligere denne uka vedtok at ikke skal ødelegges av en ny E16.

Nå håper vi at de samme politikerne innser at også arealene til tømmer/godsterminal må flyttes til et mer egnet sted.

Det er sendt inn merknader signert av flere berørte parter, både grunneiere, naboer, Turlaget, Grendeutvalget i Mogreina, Mogreina Idrettslag m. fler til kommuneplanen både i 2019 og 2020 med forslag om å legge terminalen til allerede regulerte næringsområder nær Gardermoen næringspark, hvor avstanden til bl.a. Coop-lageret som ønsker å transportere gods med jernbane. Mer miljøvennlig og naturlig plassering for godsterminal for jernbane enn i ytterkanten av næringsparken er knapt mulig å tenke seg.

Vi kan ikke godta atnaturinngrep med en massiv godsterminal midt i en perle av et Naturreservat og grunnvannsområde som ble vernet i forbindelse med utbyggingen av Hovedflyplassen.

Det avsatte området til «fremtidig jernbane» må tas ut av kommuneplanen før den vedtas i kommunestyret i løpet av våren.

Vi er tilgjengelig for en prat og inviterer gjerne både politikere og kommuneadm. til befaring av området.

Relevante kilder,

https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/kommuneplaner/

https://www.eub.no/2015/kultur/derfor-er-mogreina-ei-skjult-perle/

Marte Furulund og Andre Slemdal, Mogreina