Ønsker innbyggerne i Lillestrøm en fortsatt sentralisering eller er tiden nå kommet for å se på en mer balansert utvikling av hele den nye kommunen?

Det er et viktig spørsmål når formannskapet 19. januar skal behandle administrasjonen innstilling til de 112 innspillene til rullering av kommuneplanens arealdel. De langt fleste av disse foreslår nye områder for boligbygging. Bare en liten andel av disse foreslås tatt med i det videre planarbeidet. En viktig begrunnelse for avvisning er områdene ligger for langt unna de prioriterte sentrumsområdene. Resultat av dette blir en kraftig sentralisering for nye boliger som blant annet vil endre både boligstruktur og påvirke boligpriser.

Administrasjonen anbefalinger er i tråd med føringene som ble lagt til grunn for rulleringen. Dette er igjen i tråd med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i desember 2015 etter nesten fem års forberedelse. Vi mener planen allerede på flere områder er utdatert.

O-utslipp for person og varetransport

Planen legger ikke vekt på de store endringer som vi nå ser når det gjelder overgangen til 0 utslipp for person og i økende grad også for varetransport. Det er nå klart at de boligområder som nå planlegges i det alt vesentlige av sin levetid vil bli betjent av 0-utslipps kjøretøy for person- og varetransport.

Begrunnelsen for den sterke konsentrasjonen med som hovedregel minst 80 prosent av nye boliger i sentrum var blant annet å redusere forurensing fra transport. Likevel videreføres sentraliseringen, mens en del av begrunnelsen for denne utviklingen er endret.

Prispress på boliger med bakkekontakt

Det har i liten grad vært noen diskusjon om konsekvensene av den sterke sentraliseringen som det nå legges opp til. I kommunene på Romerike, som tidligere Fet og Sørum, var det en betydelig andel av eneboliger og andre boligtilbud med bakkekontakt. Nettopp det faktum at man kunne skaffe seg en ene- eller tomannsbolig i et landlig og barnevennlig område, til en overkommelig pris, er det som gjorde Fet og Sørum til attraktiv områder for familier i etableringsfasen. Slik det nå legges opp til vil denne andelen bli redusert på bekostning av ulike former for blokker. Konsekvensene av dette blir blant annet prispress på eneboliger og rekkehus som særlig mange barnefamilier foretrekker og et endret boligtilbud. De utvalgte tettstedene på Romerike vil mer og mer framstå som drabantbyer for Oslo.

Sentralisering alltid miljøvennlig?

Konsentrasjon er i hovedsak begrunnet i redusert miljøbelastning. Dette er ikke alltid like entydig. Vi vet vi at tung blokkbebyggelse med mye betong betyr gir en langt høyere belastning på miljøet enn en mer spredtbygd boligutbygging med bruk av trevirke.

Når det gjelder kollektivtrafikk kan en utbygging i tilknytning til eksisterende boligområder utenfor sentrum gi et bedre grunnlag enn en konsentrert sentrumsutvikling for økt kollektivbruk. Det gjelder for eksempel to innspill nær allerede større boligområder rett ved Sørumsand. En utbygging her gir et godt grunnlag for å styrke kollektivtilbudet for flere tusen som allerede bor i nærområdet til de foreslåtte utbyggingsområder. Med en konsentrert sentrumsutbygging blir de som bor utenfor sentrum lett taperne.

Mister muligheter for alternative løsninger

En annen uheldig konsekvens av den sterke sentraliseringen er at kommunen mister mulighetene for å få inn solide aktører med vilje og økonomisk evne til å tilby boligområder med spennende innhold. For det ene av de to områdene som foreslås ved Olerudåsen ønsker eiendomsselskapet Estator AS å utvikle et boligtilbud med vekt på en sosial profil og livsløpsstandard. Her planlegges et boligtilbud som gir gode muligheter for å bli boende i området når boligbehovet endrer seg i ulike livsfaser og det legges også stor vekt på sosiale møteplasser og miljø. Det andre innspillet kommer fra fra Bjørn Dæhlie og Thomas Marschall i Besseggen arkitekter. De vil utvikle et fremtidsrettet boligprosjekt med vekt på miljøteknologi og godt bomiljø. De ønsker boliger med siste tekniske løsninger for energieffektivisering og energiproduksjon med vekt på lave driftskostnader. Miljøvennlige Zero Emission Buildings (ZEB) og fremtidsrettede løsninger krever litt mer plass enn man har i sentrum. Disse løsninger bør utfylle hverandre, det må ikke bli enten sentrum eller intet!

Ingen av disse innspillene berører dyrket eller dyrkbare arealer i motsetning til flere sentrumsnære prosjekt.

Fortsatt mulig å tenke seg om

Vi som har fremmet de to innspillene vil oppfordre de folkevalgte i Lillestrøm til å tenke seg om en gang til. De valg som nå skal gjøres legger klare og vanskelig reverserbare føringer for fremtidens Lillestrøm. Ønskes en sterk konsentrasjon har administrasjonen gitt svaret. Ønskes en mer variert og desentral utvikling må politikerne ta grep.