Forrige uke vedtok Lillestrøm kommunestyre med overveldende stort flertall veien videre for Kjeller flyplass. I 2023 trekker Forsvaret seg ut, og nå er det etterbruken for det 1.100 dekar store og bynære området som er temaet.

Forsvarsbygg er grunneieren for 1.000 dekar som skal selges, Aspelin Ramm eier det resterende arealet på nær 100 dekar. Men Lillestrøm kommune er reguleringsmyndighet.

Som omtalt tidligere, så går politikerne inn for å utrede hvordan by- og næringsutvikling kan kombineres med flyaktivitet som innebærer fly i lufta – og spørsmålet om Kjeller fortsatt skal ha en flystripe.

Ny sak vinteren 2021

Tidligere i sommer ble Gerrit Mosebach ansatt som Lillestrøm kommune sin prosjektleder for det viktige etterbruksprosjektet.

Mosebach ble i kjølvannet av det endelige politiske vedtaket sist uke, kontaktet av Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark for et første, innledende møte om veien videre.

Her møtte han styreleder Finn Terje Skyrud og styremedlemmene Frøydis Ulvin og Roald Hansen.

– Vi har hatt et bli-kjent-møte. Det har vært spennende å snakke med dem som har førstehånds kunnskap om flyhistorien på Kjeller. Nå blir det en prosess hvor det skal jobbes med det politikken har bestilt. Det er mange og komplekse spørsmål som skal besvares. Jeg tenker at vi nok ikke har noen sak klar for ny politisk behandling i høst. Trolig blir det ikke før en gang på nyåret 2021, varsler Mosebach.

Prosjektlederen mener at det heretter blir behov for jevnlige kontaktmøter med stiftelsen og de andre berørte om prosessen videre, etter politikernes vedtak sist uke.

Etter at politikerne har fått svar på sine spørsmål, er neste etappe for kommunen og prosjektleder Mosebach å få utarbeidet et forslag til kommunedelplan for det attraktive området.

– Du sa i presentasjonen av deg i RB tidligere i sommer, at det vurderes opprettet prosjektkontor på nettopp Kjeller. Hva er status for dette nå, blir det slik ?

– Nei, per nå er det ikke aktuelt. Et prosjektkontor hvor jeg sitter og arbeider er ikke praktisk akkurat nå. Jeg trenger å ha korte avstander til de rundt meg i kommunen som er involvert i arbeidet. Kanskje det kan bli aktuelt senere. Men jeg ser for meg flere åpne arrangement på Kjeller etterhvert, hvor man kan bli kjent med området og se hvor flott det er der. Dette må avtales med grunneiere og de som bruker området i dag, svarer Mosebach.

Både fly og by

Lillestrøm kommunestyre sa i møtet 9. september klart ja til at et både-og skal utredes videre.

Politikerne trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre om Kjeller skal kan ha et levende flymiljø med fly i lufta, men også at det skal tilrettelegges for i kombinasjon med byutvikling på området som gjerne blir karakterisert som indrefileten i Lillestrøm, med sin nærhet til byen og kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon.

Vedtaket inneholder disse hovedelementene:

Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser:

Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen.

Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly,

Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.

Blågrønn sikring

I tillegg gikk politikerne vekk ifra at området kan utvikles for inntil 15.000 nye innbyggere, slik administrasjonen anbefalte.

Flertallet ønsker også at minst 30 prosent av arealene på Kjeller bør settes av til grønne formål. For eksempel kan det etableres en blågrønn ring, som både kan bidra til overvannshåndtering og være et attraktivt turveinett rundt Lillestrøm. I tillegg heter det i et av punktene at « Måsan har en spesiell verdi, og skal bevares.»

Et viktig element i saken om etterbruken for Kjeller, er økonomien. Hvordan få på plass en flyhistorisk kulturpark ? Det krever både penger til å sikre nødvendig areal, og penger til bygging og drift av et slikt senter.

- Vi synes politikernes vedtak forrige uke var strålende. Det er stor styrke i at vedtaket ble så bredt forankret politisk. Selv om det var nyanser i forslagene, så er det et stort flertall som vil sikre både at flyhistorien tas vare og at det skal være en landingsstripe her fortsatt. Det er vi veldig glade for, samstemmer Skyrud, Hansen og Ulvin.

Økonomien må avklares

Om staten vil gi fra seg tilstrekkelig areal til flyaktivitetene i form av en gave, eller hvordan man skal klare å få til finansieringen på andre måter, er noe begge parter vil jobbe videre med.

– Å løfte saken på nytt inn til Stortinget, er høyst aktuelt. Vi må se på mulighetene fremover for å gå direkte på stortingspolitikerne., mener styreleder Finn Terje Skyrud

Stiftelsen har også gått i dialog med enkelte private investorer for å kunne reise det flyhistoriske senteret. Hvem disse er, vil stiftelsen ikke gå ut med nå.

Stiftelsens har anslått at et slikt senter vil koste om lag 75 millioner kroner. Publikumspotensialet er satt til 140.000 besøkende per år.

Riksantikvaren har foreslått fredning av deler av området, og anerkjenner Kjeller flyplass som et « ... meget verdifullt kulturmiljø – og som viser viktig samferdsels- teknologisk-, sikkerhetspolitisk og militærhistorie».

Riksantikvaren har varslet at de i etterkant av Lillestrøm kommunestyrets vedtak forrige uke vil komme med sitt endelige forslag til vern.

En tiendedel - men kan inngå i grøntarealet

Et flyhistorisk senter mener stiftelsen vil bli en unik attraksjon for Lillestrøm kommune. Det vil trenge ca. 10 prosent av dagens flyplassareal på 1.100 dekar. Store deler av senterets areal kan inngå som en del det arealet Riksantikvaren har foreslått til fredning, og/eller som en del av en grøntstruktur eller et kultur/idretts-parkområde.

Regelverket for utforming av småflyplass er lagt til grunn i mulighetstudien for et slikt senter, en studie som stiftelsen i samarbeid med kommunen la fram i 2019 . Men aktiviteten vil være langt mer begrenset enn en ved ordinær flyplass-drift, poengteres det.

Ved at landingsområdet inngår i et grøntområde/kulturpark, kan det tjene flere formål enn kun flyging, mener stiftelsen. Kommunestyret vedtok sist uke at minst 30 prosent av Kjeller flyplass skal settes av til grøntområder.

Drift av et slikt senter må bli gjenstand for avtale med kommunen, presiserer styreleder Finn Terje Skyrud.