I 2017 startet 2.036 dømte soning for denne typen lovbrudd, noe som er 190 færre enn året før.

Det var særlig færre som påbegynte en soning for kroppsskade, vold mot offentlig tjenestemann og mishandling i nære relasjoner, skriver SSB.

– At færre sonet en dom for vold og mishandling, kan både ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, og nedgangen i antall dommer for slike lovbrudd vi ser det året, heter det.

Færre døgn i fengsel

I SSBs nyeste statistikk for soninger i norske fengsler, går det fram at dømte og siktede tilbrakte til sammen 1,38 millioner døgn i fengsel i 2017. Tallet gjelder alle typer fengslinger og er en nedgang på 5 prosent fra året før, som omtales som et toppår.

– Nedgangen vi ser i det totale omfanget av avsluttede og påbegynte soninger i 2017, må ses i sammenheng med utviklingen de to foregående årene. Særlig 2016 var et år med et spesielt stort tilfang av soninger i anstalt og da av korte dommer, skriver SSB.

Det påpekes også at soningskøen ble betydelig redusert i 2016, og at det kan bidra til å forklare at antall soningsdøgn er lavere året etter. Domstolene ila dessuten 13 prosent færre dommer på ubetinget fengsel i 2017 enn året før.

Fotlenke

Bruk av soning med fotlenke (elektronisk kontroll) var på samme nivå som året før. Det kan imidlertid øke dersom Stortinget vedtar lovendringen regjeringen foreslo i juni, som vil gi flere mulighet til å sone straff med fotlenke i stedet for i fengsel.

Etter at det ble mulig å sone med fotlenke, blir stadig færre dømt til korte fengselsstraffer, viser statistikken.

Antall døgn i forvaring økte med 13,6 prosent fra året før og var i 2017 det høyeste noensinne siden forvaring ble innført som ordning i 2002.

(©NTB)