Nei, verken ordføreren eller noen andre kan eller bør fronte en planlegging løsrevet fra virkeligheten, slik Sps gruppeleder Jane Bråthen krever. .

Les også

Makta ligger hos oss, Jørgen!

Er det som her åpenbart umulig å gjennomføre en regulering til en veteranflyplass, skal man ikke gjøre det. Her er to nøkkelbestemmelser i plan og bygningsloven:

§ 1-1.Lovens formål

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

§ 3-1.Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Sverre Landmark, rådgiver, Kjeller