Gjerdrum barnehage ble evakuert som følge av leirskredet 30. desember i fjor. Etter få dager flyttet barnehagen midlertidig til Misjonshuset i Ask sentrum, men dette er ikke en ideell løsning, konstaterer ordføreren.

– Det har vært barnehage i kjelleren før, men resten av bygget er jo et forsamlingslokale som ikke er så godt egnet, selv om de ansatte har vært kreative og gjort det veldig fint her, sier Anders Østensen.

Etter først å ha arbeidet med en modulbasert løsning på Grønlund, har administrasjonen vurdert flere alternativer i Ask sentrum og kommet fram til at den kommunale tomta Oppvekstjordet ved Gjerdrum ungdomsskole er det best egnede stedet for en midlertidig barnehage – noe også et flertall i kommunestyret sa ja til onsdag kveld.


Ber staten dekke kostnadene

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Administrasjonen mener dette er det beste alternativet, og jeg tenker også at det blir en bra løsning. Det er et fint område der det allerede ligger en ungdomsskole og et fotballanlegg, og der det skal bygges en flerbrukshall – og tomta er allerede regulert til skoleformål, slår ordføreren fast.

Senterpartiet foreslo å legge den midlertidige barnehagen til grusbanen ved Gjerdrum barneskole, men forslaget fikk bare støtte fra Sp og MDG.

Den nye barnehagen kan være klar til innflytting i løpet av seks til åtte måneder, ifølge administrasjonen.

– Det var viktig å få et vedtak om dette nå, slik at at vi kan gå videre med planene og være på plass med et nytt tilbud i løpet av rimelig tid, mener Anders Østensen.

Han konstaterer at store deler av arealet hvor modulbarnehagen er tenkt plassert er på dyrket mark.

– Man må selvfølgelig alltid prøve å unngå dyrka mark, men dette området er altså regulert til andre formål. Og sånn er det nå engang når man fortetter i sentrum; da tar man i bruk de små jordlappene innimellom for å verne de store områdene utenfor, sier ordføreren, som selv er sauebonde i tillegg til å være kommunens fremste folkevalgte.

Anskaffelsen av modulbarnehagen vil koste drøyt 28 millioner kroner, og et enstemmig kommunestyre sluttet seg onsdag kveld til forslaget om at kommunen søker Kommunaldepartementet om å få dekket dette i sin helhet.

– Dette er jo en nødvendig kostnad for å reetablere et tilbud etter skredet, og vi har forstått det sånn at dette er en type kostnader vi kan søke om å få dekket, sier Anders Østensen.

Vurderte fire alternativer

Det kom flere innvendinger mot planene om å legge en midlertidig barnehage til Grønlund, både knyttet til trafikale utfordringer og at barnehagetilbudet i Ask sentrum er mangelfullt.

«Administrasjonen tok innvendingene til etterretning og vurderte deretter alternativer i Ask sentrum,» skriver kommunedirektøren i saksframlegget til politikerne.

Den senere tida har NVE frigitt store deler av Ask sentrum, og planmyndigheten i kommunen har åpnet opp for en modulbasert barnehage her, slår kommunedirektør Frits Arne Eriksen fast.

Følgende alternativer er vurdert:

  • Fortsatt bruk av Misjonshuset som barnehage.
  • Omgjøring av deler av Gjerdrum barneskole.
  • Moduler ved siden av Gjerdrum ungdomsskole på Oppvekstjordet.
  • Moduler på grusbanen ved Gjerdrum barneskole.

Kommuneledelsen mener Oppvekstjordet i utkanten av skoleområdet er best egnet, både fordi det aktuelle området allerede er regulert til undervisning og fordi det ligger an til gode løsninger med hensyn til trafikksikkerhet og parkering.

Leier modulene i fem år

Kommunedirektøren understreker samtidig at Oppvekstjordet er en viktig brikke i utviklingen av Ask sentrum, og at en midlertidig barnehage på dette området kan ha noe å si for utviklingen på mindre deler av området:

«Det skal bygges flerbrukshall på Oppvekstjordet. Det vil være risiko for at en fremtidig utbygging av flerbrukshall kan eksponere Gjerdrum Barnehage for støy, byggestøv etc.,» påpeker Eriksen.

Han mener imidlertid at dette vil være mer håndterbart på Oppvekstjordet enn på de andre alternativene, som også vil ha byggeaktivitet i nærheten.

Den midlertidige løsningen kan bli langvarig, påpeker kommunedirektøren, som legger opp til å leie modulene i fem år:

«Prosessen med å etablere ny permanent barnehage kan ta flere år og det er et behov for å etablere en midlertidig barnehage med tilsvarende tidshorisont,» slår Eriksen fast i innstillingen til de folkevalgte.

– Dette avhenger jo av hva som blir utfallet med tanke på den barnehagen vi har flyttet ut av nær raskanten. Dersom denne kan tas i bruk igjen, vil det ikke være behov for en annen, permanent barnehage med det første – men det gjenstår å se. Det er opp til NVE å vurdere dette, og det er jo også snakk om et forsikringsoppgjør her, konstaterer ordfører Anders Østensen.

Kommunen legger opp til en barnehage med plass til 108 barn, noe som krever rundt 1.000 kvadratmeter areal totalt innendørs og nærmere 3.000 kvadratmeter uteoppholdsareal.