Gå til sidens hovedinnhold

Et samfunn for de mange - ikke for de få

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag får vi valgresultatet. Da får vi vite om SV i større grad skal kunne påvirke retningen vi ønsker for landet vårt: Et samfunn for de mange – ikke for de få. Vi har i åtte år hatt en regjering som har tatt landet i motsatt retning; favorisering av dem som har mest. Det har bl.a. skjedd ved å gi milliarder i skattelette til de rikeste. Du og jeg har også kanskje fått noen få kroner i såkalt skattelette, men dette blir til de grader spist opp av økte gebyrer, avgifter og økte bo- og levekostnader. Det koster f.eks. like mye for deg og millionæren å kjøre gjennom bomstasjonene. For millionæren betyr økte bompenger lite, mens vanlige folk merker det godt i lommeboka.

Sosiale velferdsordninger som partiene til venstre har kjempet gjennom, er fjernet av Solbergregjeringen, som f.eks. brillestøtte til barn og kutt i støtten til multihandikappede, uføre og kronisk syke. Når regjeringspartiene blir konfrontert med dette, er et av svarene at dette kompenseres av økt barnetrygd. Dette hjelper lite dersom barnefamilier med lave inntekter er i en situasjon der de må søke sosialhjelp. En oversikt fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at ca. to tredjedeler av kommunene avkorter utbetalingen av sosialstønad dersom familien mottar barnetrygd. Ifølge oversikten praktiserer Nes kommune slik avkortning. Vi trenger en ny politisk kurs om vi skal skape et samfunn til det beste for de fleste.

I Solbergs regjeringstid har vi fått økt privatisering og svekkelse av arbeidsmiljøloven. Vi har fått en voldsom økning av bemannings- og rekrutteringsbyråer, noe som generelt medfører kortsiktige og usikre arbeidsforhold. SV er sterkt imot dette og arbeider målrettet for å styrke arbeidsmiljøloven som vernelov og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Deltidsstillinger skal reduseres, arbeidstakere skal oppleve å få tilbud om hele, faste stillinger. Dette gir forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv. Den private bemanningsbransjen skal avvikles.

For å få et samfunn for de mange – ikke for de få skal SV jobbe for å endre eller fjerne det som vanlige folk opplever som urimelig, urettferdig, utrygt og skremmende. To store, dominerende kriser – en ulikhets-krise og en klima- og miljøkrise– er i hovedsak årsak til disse opplevelsene. Regjeringens økonomiske politikk har f.eks. ført til at 10 prosent av Norges rikeste nå eier over halvparten av landets formue. Dette vil SV gjøre noe med, vi vil føre an i kampen mot forskjells-Norge. Bl.a. skal skattesystemet legges om, det skal gjøres mer rettferdig. Folk skal skatte etter evne, og Solberg-regjeringens usosiale velferdskutt skal reverseres.

De siste årene har vi til fulle fått erfare de voldsomme og skremmende klimaendringene. Det er nødvendig med kraftige klimatiltak for å begrense denne utviklingen. For å begrense global oppvarming og nå klimamålene må verdens utslipp av klimagasser halveres innen 2030, og ned til null i 2050. SV har utarbeidet et klimabudsjett som er en detaljert oversikt over hvilke klimatiltak som trengs for å kunne kutte Norges utslipp med 70 prosent innen 2030. Å løse klimakrisa og også stanse nedbygging av natur og dyrka mark er avgjørende for jordas livsgrunnlag. Vi skal bygge nye grønne næringer. Det er gjennom å ta klima-utfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, arbeidslivet og næringslivet vårt at vi ruster Norge for fremtiden.

SV har tradisjon på å løse oppgaver i fellesskap. Gjennom felles innsats skal vi nå målene som gjør at vi får et samfunn for de mange – ikke for de få. De siste politiske meningsmålingene viser at SV øker i oppslutning, vi blir flere og flere som ser behovet for endringer etter åtte år med en regjering som har ført en politikk som har tatt landet i feil retning, som bl.a. har medført at forskjellene i Norge har økt. Vi ønsker deg med på laget. Du er velkommen til å bruke stemmeseddelen til SV. Godt valg.

Gunnar Bjørke, nestleder, Nes SV, Årnes

Kommentarer til denne saken