Romerikes Blad beretter at Lørenskogs politikere har vedtatt påny å gi en dispensasjon fra sin reguleringsplan og dens formål, - denne gang for å etablere padeltennis og videregående skole i lagerlokaler, - og i et område regulert til industriformål. Rådmann Ragnar Christoffersen har frarådet dette, men politikerne lener seg etter vinden og Fjellhamar Bruks ønske om leieinntekter fra oppgradert virksomhet i sine gamle lagerlokaler.

I Industriveien i Lørenskog drives en privatskole i industrilokaler. De har hatt dispensasjon til dette i årevis, men politikerne har nå bestemt at de likevel skal ut. Ingen ytterligere dispensasjon. Og det er kanskje vel og bra. Industriveien som skolevei, og skoledrift i lagerlokaler, virker ikke riktig. Problemet er at de ikke har noe sted å flytte, og må kanskje legge ned. Politikernes dispensasjoner fra reguleringsplan og plankrav har klart vist seg å bli en uting og kun en måte å utsette et lokaliseringsproblem på. Dette føler privatskolen på kroppen nå.

Med Skedsmo videregående skole og padeltennis i Fjellhamars Bruks Industrilokaler, på fem års dispensasjon fra reguleringsplan og plankrav, vil det skapes nok en falsk og kortsiktig trygghet. Det er svært nærliggende å tro at man der vil oppleve samme problem, som Regnbuen skole nå står over for, - dette så snart perioden med dispensasjon er over. I mellomtiden skal det kastes bort midler på endringer og tilpasninger av lokaler til formål som definitivt ikke er av varig art.

En reguleringsplan, med vedtatte muligheter og begrensninger, er ment, og skal være, en klar og fast ramme for planens formål. Når det stadig gjøres unntak og gis dispensasjoner, gjerne efter hvor vinden og kapitalinteresser blåser, uthules hele grunnlaget for planarbeidet kommuneadministrasjonen er satt til å utføre, og ikke minst, håndheve. Alt i.h.t. politikernes vedtak. Rådmann Ragnar Christoffersen har forstått dette, mens politikerne, nærmest unisont og i forakt, stemmer ham ned og vingeklipper ham i hans forsøk på å gjøre sin jobb i å tilfredsstille bygningslovens bestemmelser.

Mon dette burde være en sak for Statsforvalteren å ta tak i på eget initiativ? Om ikke rådmannen har myndighet til å hevde og forsvare en reguleringsplan, klart og formelt vedtatt av kommunens valgte politikere, mot angrep fra de samme, - ja, da bør Statsforvalterens bjeller ringe! Kraftig.

Trond Bjørnstad, Vestparken