MDG har landet på at det er best om Viken består. Det er absolutt delte meninger i partiet, men likevel mener flertallet at ulempene er større enn fordelene ved å oppløse og bygge tre nye fylker.

Regionreformen kunne vært bra. Det var et potensial til å gjøre forvaltningen bedre, gjennom flytting av oppgaver mellom stat, fylkeskommune og kommune, forenkling av ulike statlige inndelinger og en gjennomgang av hvilken fylkesinndeling som ville være best. Dessverre ville ikke regjeringen Solberg det. De tvang gjennom sammenslåinger etter dårlige utredninger og prosesser, mot lokal vilje. I motsetning til i kommunereformen, der man var åpen for grensejusteringer, skulle de daværende fylkene ikke deles eller endres, kun slås sammen. Man tilførte heller ikke fylkeskommunene nok nye oppgaver og ressurser til at reformen hadde noe særlig for seg.

Utvikle Viken

Det at regjeringen Solberg tvang gjennom en reform på dårlig vis forsøkes nå løst av regjeringen Støre gjennom en oppløsningsprosess som skjer like dårlig. En feil nulles ikke ut av en feil til. Vi er bekymret for at man nå etter å ha brukt fire år på omorganisering skal bruke fire nye år på ny omorganisering, i stedet for å videreutvikle Viken-samfunnet og løse de store oppgavene som står foran oss.

Vi står midt oppe i en natur- og klimakrise, samtidig som vi ikke er helt ute av en pågående pandemi som har skapt store utfordringer. Da fremstår det uforsvarlig å prioritere at fylkeskommunen skal bruke så mye av kapasiteten sin på en ny intern omorganisering i stedet for å støtte og utvikle Viken-samfunnet.

Uheldig

MDG var mot etableringen av Viken ved oppstart, men vi mener det likevel blir feil å prøve å gå tilbake til noe som uansett ikke lenger er en realitet. En ny fylkesinndeling bør kun vedtas hvis den svarer bedre til dagens utfordringer enn eksisterende og tidligere fylkesinndelinger. Det er derfor uheldig at det nå vedtas bryte opp Viken uten at det er utredet om Øst- og Vest-Viken eller andre inndelinger er bedre. Gitt at det blir en oppløsning har vi forståelse for at enkelte kommuner kan ønske å endre fylkestilhørighet, men mener at uro rundt dette og lignende spørsmål kunne vært unngått ved å opprettholde Viken, eller ved å vurdere mer optimal fylkesinndeling på Østlandet. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å finne en bedre løsning enn det det ligger an til nå.

Lavutslippssamfunn

Et vedtak om fylkesoppløsning vil ta opp store deler av fylkeskommunens kapasitet, utover det å gi grunnleggende tjenester, og vil forsinke viktig arbeid i mange år. Det vil bli vanskeligere for fylkeskommunen å ivareta samfunnsutviklerollen med tilstrekkelig tyngde for å oppnå målet om at Viken skal bli et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030. Vi er også bekymret for hva en svekket fylkesøkonomi i årene fremover vil bety.

Utredningen og høringsprosessen har avdekket svakheter i organisasjonen. Mye av dette skyldes andre ting enn fylkesgrensene, som økonomi, pandemi og omorganisering. Disse svakhetene må utbedres uansett om Viken oppløses eller ikke. En oppløsningsprosess kan føre til forverring av mange av disse svakhetene fordi økonomien blir vanskeligere og fordi vi må gjennom en ny omorganisering som vil ta tid og ressurser.

Konstruktiv

Utredningen sier klart at et vedtak om oppløsning vil føre til at Viken ikke vil klare å nå bærekraftsmålene vi har vedtatt. Det virker åpenbart at fylkeskommunens kraft til å samordne og inspirere kommuner, stat, arbeidsliv, frivillighet, innbyggere og andre aktører vil bli betydelig svekket, og at viktig utviklingsarbeid vil settes på pause. MDG mener dette er uakseptabelt, og vil fortsette å kjempe for at dette arbeidet må prioriteres også dersom Viken skal oppløses. Så vil vi også uansett bidra konstruktivt til å gjøre de nye fylkene så gode og bærekraftige som mulig.