Budsjettbehandlingen høsten 2022 endte med et bredt samarbeid mellom alle partier og uavhengige representanter, og med unntak av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Gjennom en prosess preget av respekt mellom mennesker som vil hverandre vel, og med et felles ønske om det beste for alle våre innbyggere, valgte vi å sette politiske kjepphester igjen ved døra.

Oppfølgningen av det nylig fattede vedtaket om bygging av ny Vesterskauen skole bidro til oppstarten av prosessen, men det var hardt politisk arbeid, gode drøftinger, raushet og tålmodighet som til slutt sikret flertall for vårt budsjettframlegg.

Manglende respekt

Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre ville sette til side et vedtak kommunestyret fattet for kun kort tid siden da vi behandlet revidert skolebehovsplan. For oss var dette et uttrykk for manglende respekt for vedtak som er gjort og ville dessuten skape stor usikkerhet om framtida til elevene i Vesterskauen skolekrets. Vesterskaun skole med paviljongene er svært slitt og har blitt lovet bedring i lang tid. Det er ikke uansvarlig å fornye denne skolen.

Hele kommunen i bruk

Lillestrøm kommune har fått et budsjett for 2023 og økonomiplan for årene etter som kommer hele kommunen til del. Som også Lars MJ Hansen påpeker i sin kommentar, utsetter vi investeringer i rådhuset som har til formål å sentralisere administrative funksjoner inn til Lillestrøm by. Men vi styrker samtidig investeringene i kommunal bygningsmasse i øvrige deler av kommunen. Dette for å sikre kommunale arbeidsplasser over hele kommunen og lys i alle rådhus, slik fellesnemnda for kommunesammenslåingen for kun få år siden slo fast med den største selvfølgelighet.

Les også

Gamle venner snakker ikke lenger sammen. Akkurat nå står Jørgen Vik alene

Budsjettet prioriterer mye mer enn investeringer i bygningsmasse; barn og unge har fått et løft i både barnehage- og skolebudsjettet, men også gjennom økt satsing på møteplasser for ungdom.

Tøffe prioriteringer

Vi måtte selvfølgelig også gjøre tøffe prioriteringer, og vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt midler til å utvide åpningstida til kommunens biblioteker, for eksempel. Men, i ei tid hvor de store utfordringene i ungdomsmiljøene vises med all tydelighet, står vi støtt i valget om å styrke skolehelsetjenesten og bevilge 10 millioner kroner til OUT, Oppsøkende UngdomsTeam. Sistnevnte skal styrke sin tilstedeværelse på kommunens ungdomsskoler, i tillegg til å være ute og oppsøkende på kveld og helg, noe vi ser behovet for over hele kommunen vår. Kanskje de også finner ressurser til å samarbeide mer med Natteravnene som gjør en allerede viktig innsats flere steder i kommunen vår?

Yrende kulturliv

Kultur og frivillighet er også styrket: Mercy House, Hjelpende Hender og Kirkens bymisjon fikk økt sine tilskudd. Vi fikk finansiert rehabilitering av idrettsanlegg på Leirsund, Sørumsand og Skedsmokorset. I tillegg sikret vi tilbudet på kulturskolen, at gratisprinsippet utvides til å gjelde kulturbygg, og arrangementsfondet beholdes.

EAC bilhistorisk senter skal snart åpne dørene, og en skikkelig startstøtte til deres utrolige innsats, samt støtte til frivilligheta som driver rehabilitering og bevaring av kulturminner som Bruahuset, Sagelva og Slora Mølle skal bidra til et yrende kulturliv. Vi gleder oss alle til å besøke disse stedene og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Bevilgningene til eldreomsorgen ble økt, og vi sørget for kultur også til eldre gjennom å bevilge midler til tiltakene i handlingsplanen Leve hele livet. Vi sikret også at egenandelen på tjenestene eldre trenger som trygghetsalarm og aktivitetssentret ikke økte.

Vi støttet tilbudet for unge demente i Frydenlundgata på Strømmen ved å legge inn midler til drift ikke bare i år, men alle årene i perioden.

Lov å være uenige

Det er fristende, men vi skal ikke ramse opp alt. Likevel; klima og miljøarbeidet i kommunen vår fikk et kraftig løft i årets budsjett! Vi økte bevilgningen til solceller, til støtte til grønn omstilling i næringslivet, til miljøtiltak innenfor idretten, og til energieffektivisering, for å nevne noe. Sist, men ikke minst overførte vi nesten 5 millioner kroner til klimafond og samme sum til etableringen av Norges aller første lokale Bionovafond!

Vi er stolte av budsjettet som er vedtatt i Lillestrøm kommune! Vi har gjort klare prioriteringer, andre partier har valgt annerledes, det er selvfølgelig helt greit. Å være uenige bør vi være vant med i politikken, og vi tar gjerne debatten!

Vi mener det er ansvarlig å styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge når vi ser hvilke utfordringer denne gruppa står i nå. Det hevdes at vi ikke har midler til å bygge ny Vesterskaun skole, estimert til drøye 300 millioner. Vel, det er omtrent samme summen vi hadde i ØKTE skatteinntekter i 2022, dvs midler vi ikke har budsjettert med å få inn, men som renner inn i kommunekassa og delvis er overført til bufferfond.

Det kommer påstander om at budsjettet ikke er framtidsretta. Det er vi også uenig i; å satse på barn og unge og klima og miljø? Det mener vi er selve definisjonen på framtidsretta.

Vi opplever nok at det er en viss motvilje hos partiene som ikke støttet forslaget vårt til å ta debatten om tiltakene vi har prioritert, for vi ser jo at mange vil ta æren for at tiltakene nå blir realisert.

Interessant analyse

«Kaos i Lillestrøm-politikken» har Lars MJ Hansen satt som overskrift på sin interessante analyse om situasjonen i Lillestrøm-politikken. For oss oppleves ikke dette som noe kaos. Det var 31 representanter som støttet dette budsjettet, og det var flere enn i budsjettbehandlingen for et år siden. At verken Arbeiderpartiet eller Høyre støtter budsjettet, betyr ikke at det er kaos i kommunestyret. Vi gleder oss over at også flere representanter fra disse partiene er fornøyde med tiltak som vi vedtok, som for eksempel rehabilitering av kunstgressbanen på Skedsmokorset.

Thor Grosås, varaordfører Lillestrøm | Tore Berg, gruppeleder i Folkets Røst | Elisabeth Løvtangen, gruppeleder i KrF | Ole Magnus Eide, gruppeleder i Rødt | Erik Leif Hennie, gruppeleder i Pensjonistpartiet | Roy Merli, uavhengig representant | Jane Bråthen, gruppeleder i Senterpartiet