Møtene har vært mange, medvirkningen har vært god – både under arbeidet - og nå som planen har vært på høring. Onsdag 15. mars sluttbehandles kommuneplanens arealdel i kommunestyret.

Miljøvennlig

Viktige grep som ble tatt av tidligere kommunestyrer videreføres i denne planen. Nærheten til hovedstaden fører til et press på Lørenskogs arealer. Vi verner om landbruksområdene og marka vår, og vi gir kulturminner større oppmerksomhet. Vi åpner ikke opp for å utvide utbyggingsområder. Alt av utvikling fremover skal skje i områder som allerede har vært avsatt til dette formål; Lørenskog sentrum, Visperud, Skårerødegården (området ved Lørenskog stasjon og SNØ), Fjellhamar og Ahus-området. Planen legger vekt på gode bomiljøer, og at vi i større grad skal kunne bevege oss rundt på en miljøvennlig måte. Den skal også sikre at vi er fremtidsrettet når det gjelder næringslivet i kommunen.

Bedre styring

Erfaringene fra de siste års høye befolkningsvekst gjør at kommuneplanens arealdel inneholder et grep som vil gjøre oss i stand til å styre vekst på en bedre og overordnet måte. I planbestemmelsene heter det at «områder som er satt av til bebyggelse og anlegg, kan ikke utbygges, bruksendres eller vesentlig utvides før nødvendige tekniske anlegg, blågrønnstruktur og samfunnsservice er etablert eller sikret. Med samfunnsservice menes energiforsyning, vann og avløp, kollektivbetjening (herunder gang- og sykkelveinett), torg eller møteplasser og helse- og sosialtjenester (herunder barnehager, skoler og annen tjenesteyting).

Denne bestemmelsen gir oss en bedre styring på vekst og sikrer Lørenskog-samfunnet den nødvendige tekniske og sosiale infrastrukturen i videre utvikling.

Anita Patel, gruppeleder (Ap), Lørenskog