«Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» er en landsdekkende reform der kommunene må utvikle lokale løsninger. Lillestrøm kommune har utarbeidet en handlingsplan som ble behandlet i kommunestyremøte 11. mai.

Folkets Røst mener vi har fått en god plan og spesielt nevnes målsettingene:

- Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger 

- Pårørende som ikke blir utslitt 

- Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø

Mye er bra

Kartleggingen viser at mye er bra i Lillestrøm kommune.  Maten og måltidene er viktig for de som bor på institusjonene, og det er gledelig at Lillestrøm ble tildelt Matomsorgsprisen 2021. Kommunen har i flere år arbeidet for å få flere eldre til å bo lenger hjemme ved økt oppfølging fra kommunen.  Kartleggingen sier dessverre ikke noe om hvordan man har lykkes med balansen mellom økt hjemmeomsorg og plass i institusjon.

Tiltak

I handlingsplanen legges det opp til mange tiltak som skal gjennomføres. Jeg nevner noen få:

Øke andelen heltidsansatte, flere aktivitetskoordinatorer i helsetjenesten for eldre, pakkeforløp hjem for kreftpasienter, avlastningstilbud utvikles, styrke lavterskeltilbud til eldre.  

For lite penger

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt, men summen av alle tiltakene som planen inneholder vil kreve store bevilgninger. Det har dessverre vist seg i mange år at posisjonspartiene ikke er villige til å prioritere tiltak for de eldre. Tall fra Kommunes Sentralforbund viser at Lillestrøm kommune dessverre bruker mindre penger på eldreomsorgen enn sammenlignbare kommuner. Vi forventer at planen gjennomføres ved at administrasjonen fremmer budsjettforslag med tiltak som politikerne bevilger penger til.  

Sykehjems- og omsorgsplasser

Dessverre inneholder ikke kommunens kartlegging oversikt over konkrete henvendelser fra eldre/deres pårørende  som har behov for plass i institusjon, og heller ikke noe om behovet for avlastningsplasser.

Antall plasser i institusjon regnet i prosent av innbyggere over 80 år var bare 14,0 prosent i Lillestrøm kommune i 2020 mens sammenlignbare kommuner hadde 18,5 prosent. Til tross for dette ble det i juni 2020 vedtatt å legge ned Sørum sykehjem og en avdeling på Skedsmotun for å spare penger. Folkets Røst stemte mot. Nedleggelsene framstår som feil på bakgrunn av det lave antall plasser i kommunen og at kommunen fikk et overskudd på hele 312 mill. i 2020.

Behovet for plasser

Folkets Røst har i flere år foreslått at administrasjonen skal framlegge en sak som viser behovet for sykehjems- og omsorgsplasser, men har til nå ikke fått flertall for dette. Imidlertid er vi er tilfreds med at vi vil få en sak om dette til høsten.

Vi mener at eldreomsorgen må prioriteres i budsjettet for 2023 og anså det som viktig at kommunestyret gjorde et tydelig vedtak om dette slik at administrasjonen kunne basere sitt budsjettforslag på det. Derfor foreslo vi i kommunestyremøtet 11. mai at kommunen skal prioritere eldreomsorgen i budsjettet for 2023.

Dessverre fikk forslaget vårt støtte fra bare Frp, Pensjonistpartiet, Rødt og Pia Janicke Korsnes (Uavhengig).

Tore Berg, leder Folkets Røst