De neste 30 årene vil antallet innbyggere i Nannestad over 67 år øke fra 1779 i dag, til 4505 i 2050. Dette er en framskrivning som er gjort av Statistisk sentralbyrå og som viser at antall over 67 år vil mer enn dobles i denne perioden.

Skal kommunen bli mer aldersvennlig må vi ha politiske løsninger som tilrettelegger for at de eldre kan få leve gode liv.

Verdifulle

Målet er at de eldre ikke må bli gamle for tidlig, og at de må anerkjennes som verdifulle bidragsytere i samfunnet.

Et av tiltakene er at alle kommuner skal ha en plan for et mer aldersvennlig samfunn. Det vil vi i Høyre forplikte oss til i Nannestad kommune.

Mye er bra i Nannestad, men mye kan også bli bedre. Kommunen har etablert en ordning med hjemmebesøk for 75 åringer i et forebyggende perspektiv. Her skal man også vurdere fremtidig bosituasjon. Planen er at dette også skal gjennomføres for 78 åringer, men dette har kommunen ikke hatt kapasitet til. Høyre vil jobbe for at dette også gjennomføres for denne gruppen.

I Norge er det ca. 480 000 mennesker over 60 år som regnes som ikke digitale. Dette er særlig eldre, og sårbare grupper som står utenfor arbeidslivet. Høyre fremmet 13. september en interpellasjon i kommunestyret i Nannestad, hvor vi la fram et forslag om å etablere digital assistanse, organisert som hjemmehjelp og ved bibliotek/servicetorg. Hensikten var å forbygge digitalt utenforskap ved gjøre de eldre til selvstendige digitale brukere. Dessverre ønsket ikke ordfører å realitetsbehandle forslaget, men Høyre vil følge opp saken videre.

Underbudsjettert

Virksomhet helse i Nannestad kommune har ansvar for sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Virksomheten har dyktige og effektive ansatte som gjør en meget god jobb. Dessverre kan det se ut som om virksomheten er kronisk underbudsjettert. I samtlige rapporter fra virksomheten hittil i år, brukes begrepene krevende og/eller utfordrende når økonomiske konsekvenser blir kommentert.

Høyre vil jobbe videre med å styrke budsjettet for Helse/eldreomsorg i Nannestad, slik at de som har behov for tjenester skal føle seg trygge på at de får det de trenger.

Christian Bendz (ordførerkandidat) og Hans T. Holmgrunn (kommunestyrerepresentant), Nannestad Høyre