I 1979 vedtok Arbeiderparti-regjeringa å flytte russetida til før eksamen. Hensikten var offisielt at dette ville føre til en mindre intensiv russefeiring. Resultat? Russefeiringa legger en demper på teoretiske eksamensforberedelser.

Ikke fjern eksamen og karakterer

Enkelte lokale- og nasjonale politikere hevder at karakterer og eksamen «stresser» elevene. Vel – ut ifra egne erfaringer i skolen vil jeg hevde at «stress og mas» i skolen er på et lavere nivå nå enn før. Det samme gjelder nok de faglige krava og nivået, idet elevene i dag kan bruke hjelpemidler til eksamen – helt utenkelig tidligere.

Samtidig er det nok en fordel at ovennevnte politikere faktisk jobber i skolen for å ha bakgrunn for egne meninger? Min konklusjon er i hvert fall at eksamen er frigjørende, og det EGENTLIGE målet med kunnskaper og Akademia er menneskets frigjøring. (cf. den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovsteori /sjølrealiseringsteori.)

Forskning på russ

Forsker Frode Svartdal, psykologiprofessor ved Universitetet i Tromsø, hevder at»…russetiden spiser av den tida russen kunne brukt til eksamensforberedelser.» (uit.no) Virkning? Mange elever får kanskje ikke de eksamensresultatene de hadde håpa på, og som de trenger for å komme inn på det studiet som er øverst på ønskelista.

Det er frustrerende å oppleve politikere som i denne sammenhengen argumenterer for å fjerne eksamen. Noen vil erstatte eksamen med mappevurdering, noe som etter mitt skjønn forsterker og reproduserer sosial ulikhet, idet ordningen favoriserer elever fra ressurssterke hjem. Dessuten rettferdiggjør eksamen FØR russetid en fest etterpå og for å bruke en metafor: «After action satisfaction…»,et refreng fra en gammal hit med The Rolling Stones på 1970-tallet.

(Husker at 10- timers skriftlige eksamener uten hjelpemidler ved Universitetet i Oslo på 70- og tidlig 80-tallet legitimerte «frigjorte» fester på Sogn studentby – vel og merke etter eksamen).

Rettferdig

Nåvel – Eksamen er den eneste realistiske og rettferdige løsningen som sikrer at elevene blir vurdert på hva de kan i faga. Å fjerne eksamen er en urealistisk løsning som ikke tar hensyn til elevenes utdanningsbehov. Russetida skal tilpasse seg eksamen, ikke omvendt. De som ønsker å prioritere skole og teori skal også inkluderes og bli hørt

Trond Vågan, lektorlagsleder ved Eidsvoll videregående skole