Rælingen Arbeiderparti gikk til valg på å fortsette som egen kommune hvor en av begrunnelsene er målet om å prioritere utvikling av gode tjenester. Dette fremfor å la ressursene gå med til tunge sammenslåingsprosesser, som krever både tid og penger. I tillegg fjernes fokuset fra tjenesteproduksjon på bekostning av organisasjonsendringsprosesser. Rælingen har 19.000 innbyggere, er effektivt organisert og korte beslutningslinjer som gir god omstillingsevne og nærhet til innbyggerne.

Utvikling i hele Rælingen

Vi har en langsiktig plan om å styrke skolene i alle kretser i kommunen. Det er ble åpnet ny skole på Smestad i 2010, Marikollen Ungdomsskole er oppgradert, og ny skole på Fjerdingby er under bygging. Nå står skolene nord i kommunen for tur, hvor Rud og Sandbekken skal utvikles. Det er også naturlig å vurdere Løvenstad skole inn i dette arbeidet. Også utvikling av Nordby og Blystadlia er avgjørende for å opprettholde elevgrunnlaget på disse to skolene, derfor pågår det planarbeid for å få til dette. Vi er en pådriver for å sikre utvikling i hele Rælingen. Gode skolebygg er en forutsetning for gode læringsmiljø for elevene og gode arbeidsforhold for lærerne. Rælingen Arbeiderparti har lovet velgerne å vedlikeholde og videreutvikle dagens skoler, og å bygge nye skoler med mål om trivsel og læring.

For liten

Rud skole er bygd på 50 tallet, skolen er teknisk utdatert og er for liten i forhold til dagens og fremtidige behov. Også dagens arealer for kroppsøving er utdatert. Det har vært vurdert å bygge ny skole i Rud krets, dette er kostbart og det krever mye plass som er vanskelig å finne uten å ofre verdifulle arealer. I tillegg vil det ta svært lang tid før en slik løsing kan gjennomføres både ut fra økonomi og behov for planprosesser. Rud skole er også en viktig historisk institusjon i Rælingen med stor betydning for kommunen, som det er knyttet stolthet til. Derfor er det politiske målet å finne løsninger for utvikling av dagens Rud skole, som har en svært sentral beliggenhet i kommunen. Skolearealene på Rud er trange. Kommunen har kjøpt opp arealer rundt skolen, og funnet konsepter som gir muligheter for å utvide skoleanlegget. Det ligger også inne i forslag til konsept å bygge en frittliggende idrettshall, som også blir et tilskudd til idretten og nærmiljøet utenom skoletiden.

Mer brukervennlig

Også Sandbekken Ungdomsskole har behov for oppgradering for å bli mer brukervennlig, i tillegg har skolen overskuddskapasitet når det gjelder arealer. Det er nødvendig å utnytte skolebygget bedre, og å sørge for at skolen er rustet for å håndtere ventet elevtallsvekst. Kommunedirektøren har fått i oppdrag å legge frem en plan for skolestruktur nord i kommunen, denne saken er ventet i høst. Kommunestyret har vært tydelig på at skolegrensene skal være faste og forutsigbare, dette ligger til grunn for all utvikling av skolene i Rælingen.

Forlenget levetid på bygg er også viktig for å møte de store utfordringene knyttet til ressursknapphet. Da må vi gjøre det vi kan for å redusere presset på arealer og heller bruke de arealene vi allerede har bygd på. Arbeiderpartiet har et slagord som lyder " Tenk globalt, handle lokalt", dette er mer aktuelt enn noen gang. Skoleutvikling må også sees inn i dette store bildet. Rehabilitering og utvikling av de byggene vi allerede har, gir gevinster på flere måter. På samme tid er det svært viktig å ivareta elevene og ansattes behov underveis når byggeprosjektene igangsettes. Brukermedvirkning er derfor svært viktig når planene skal realiseres. I samarbeid må man komme frem til forsvarlig og gode løsninger for alle berørte i de to årene byggeprosessen er anslått til å ta.

Heidi Finstad, gruppeleder Rælingen Ap