– Det er før­s­te året hvor jeg har an­sva­ret, men ut­ford­rin­gen er ikke ny. Vi har måt­te bry­ne oss på det­te over leng­re tid.

Hanne Rustad er fyl­kes­ak­sjons­le­der i Akershus når årets tv-ak­sjon går av sta­be­len søn­dag 20. ok­to­ber.

Til det­te tren­ger hun cir­ka 6.000 bøs­se­bæ­re­re, men ak­ku­rat nå mang­ler hun 2.739 per­so­ner, bare på Romerike.

Dis­se per­so­ne­ne skal sam­le inn pen­ger til årets mot­ta­ker, bi­stands­or­ga­ni­sa­sjon Care.

– Vi hå­per å få til en skik­ke­lig lang­spurt, der­for tren­ge vi all den hjel­pen vi kan få, sier hun.

Se over­sik­ten over hvor man­ge bøs­se­bæ­re­re det mang­ler i kom­mu­ne len­ger ned i sa­ken.

– En fin an­led­ning

Si­den bøs­se­bæ­rer­ne mel­der seg på så­pass sent, får Rustad og med­ar­bei­der­ne hen­nes en eks­tra stor ut­ford­ring:

– Vi bru­ker mye tid på re­krut­te­rin­gen og skul­le gjer­ne brukt ti­den an­ner­le­des. Det­te er selv­føl­ge­lig noe vi kan bli flin­ke­re på, sier fyl­kes­ak­sjons­le­de­ren.

– Er du be­kym­ra for at dere ikke blir nok bøs­se­bæ­re­re?

– Det pleier som re­gel å ord­ne seg. Om vi ikke når hund­re pro­sent over alt, er jeg hvert fall sik­ker på at vi vil være gan­ske så tett på.

Rustad for­tel­ler at den ty­pis­ke bøs­se­bæ­re­ren gjer­ne er fa­mi­li­er med barn som tar søn­dags­tu­ren sin for en god sak, men også at det er man­ge nye ny­inn­flyt­te­de som el­der seg på.

– Det er en fin an­led­ning til å bli kjent i nær­mil­jø­et sitt, sier hun.

Så man­ge bøs­se­bæ­re­re mang­ler det i din kom­mu­ne:

 • Aur­skog-Hø­land – 230
 • Eids­voll – 420
 • Ene­bakk – 160
 • Fet – 85
 • Gjerd­rum – 54
 • Hur­dal – 50
 • Lø­ren­skog – 300
 • Nan­ne­stad – 180
 • Nes – 250
 • Nit­te­dal – 158
 • Ræ­lin­gen – 178
 • Skeds­mo – 286
 • Sør­um – 150
 • Ullens­aker – 400

TV-aksjonen 2019

 • Arrangeres 20. oktober.
 • Årets mottager er bistandsorganisasjonen Care.
 • Pengene som samles inn skal gå til organisasjonens arbeid for fattige kvinner og deres rettigheter.
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.

 • 100.000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.

 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.

 • I 2020 arrangeres aksjonen for Verdens naturfond (WWF).