Det er ikke mangel på idrettstilbud i Lørenskog, slik Anders Eikeland hevder i Romerikes Blad 15. januar. Men enkelte idrettsgrener opplever helt riktig kapasitetsproblemer på anlegg. Idrettsindeksen for Lørenskog kommune i 2017, utarbeidet av Telemarksforskning, pekte på dette. Det var særlig hallidretter som hadde dårlig kapasitet.

I 2019 gikk Arbeiderpartiet i Lørenskog til valg på å bygge flere idrettshaller. I skrivende stund realiseres dette. Om ikke mange måneder åpner vi Fjellhamar arena ved siden av Fjellhamar skole. Hallen har dobbel håndballflate og vil kunne romme 1700 tilskuere når tribunene trekkes ut.

Ny idrettshall

Vegg-i-vegg med dette bygges et svømmeanlegg med konkurransebasseng. Ved Benterud skole er en ny idrettshall under oppføring. Det er vedtatt bygging av en ny flerbrukshall i tilknytning til Lørenskoghallen. Anlegget skal brukes av videregående skoleelever på dagtid og disponeres av Lørenskog kommune på ettermiddag, kveld og i helgene. Nye Thonhallen på Triaden er tatt i bruk. Dette er en hall som kommunen har en langsiktig leieavtale på.

Fjellhamarhallen er nylig oppgradert med nytt dekke, nye garderober, lagerplass, tribuner og kafeområde.

Rolvsrud

I tillegg til alt dette, bygges nye Rolvsrud fotballstadion med nytt garderobeanlegg og flere spilleflater - riktignok utendørs.

Aktivitetsandelen blant barn mellom 6 og 12 år i Lørenskog har lenge vært over landsgjennomsnittet. Dette viser tallene i Norsk idrettsindeks fra 2021. Mange barn er tilknyttet flere idretter. Aktiviteten synker når det kommer til ungdommen. Hvorfor dette skjer, er nok sammensatt. Noe skyldes forhold innenfor idretten, noe skyldes helt klart skolegang – og noe kan henge sammen med at unge prioriterer en deltidsjobb på kvelder og i helgene.

Jeg er enig med Anders Eikeland i at ungdommen må ha gode aktivitetstilbud – og jeg mener de må finnes også andre steder enn i idretten. Jeg er stolt av Aktivitetshuset Volt og ungdomskafeen Downtown på Lørenskog hus. Volt ble nylig kåret til landets beste fritidsklubb og er til for unge mellom 13 og 25 år. Det tilrettelegges mer og mer for egenorganiserte aktiviteter i kommunen. Det nye utendørsanlegget på Sørlihavna er et godt eksempel.

Vier på ballen!

Anders Eikeland undrer seg over om det finnes en plan i kommunen for flere anlegg. Lørenskog kommune har en anleggsplan som revideres omtrent hvert år. Etter data fra idrettsindeksen og samarbeid med idrettsrådet og ungdomsrådet i kommunen, mener jeg vi er på ballen i aller høyeste grad.

Anita Patel, leder kultur-, idrett-og frivillighetsutvalget, Arbeiderpartiet, Lørenskog