Arbeiderpartiet er enig i alt det positive som er sagt og skrevet om Hans Rasmus Astrup og hans forvaltningen av eiendommen og det har vært en god drift av eiendommen gjennom mange år. Det er den eiendommen som AS Krokstad Skov nå søker om konsesjon for å drive videre.

Det denne saken dreier seg om, er om det skal gis konsesjon til et aksjeselskap eller ei. Gir vi denne konsesjonen står vi i fare for å miste kontrollen over en unik landbrukseiendom fordi aksjer kan selges til utlendinger som derved blir eiere av norsk eiendom. Dette kan skje uten at konsesjonsloven kommer til anvendelse nettopp fordi det er et aksjeselskap som har fått konsesjon.

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom og den er at redskap som bygger opp om samfunnspolitiske mål.

Skillelinjene mellom hvilke mål de politiske partiene har tydeliggjøres når vi diskuterer denne saken.

Konsesjonsloven var under angrep ved flere anledninger av forrige regjering, men mye ble heldigvis stoppet i Stortinget. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker innstramninger i Konsesjonsloven. Dette er også nedfelt i Hurdalsplattformen.

I behandlingen av denne konkrete saken lener Arbeiderpartiet seg til eksiterende lovverk med aktuelle rundskriv.

Et eksempel på hvordan Norge kan selges ut hvis aksjeselskaper har fått konsesjon, har vi fra Namdalen hvor 600.000 dekar skog og utmark ble solgt til en tysk forretningsmann. Salget forgikk uten konsesjonsbehandling.

Det er derfor viktig at vi i Lillestrøm kommune er klar over at dersom et aksjeselskap først får konsesjon, kan aksjene videreselges uten at konsesjonsloven kommer til anvendelse. Et vedtak kan også være med å skape presedens på en uheldig måte for senere saker.

Astrups eiendom en en stor prakteiendom og strekker seg over flere kommuner. Den største delen ligger i Eidskog kommune. Da politikken der behandlet konsesjonssøknaden ble den et tverrpolitisk og enstemmig nei til å gi konsesjon til AS Krogstad skov.

Arbeiderpartiet vil på bakgrunn av disse vurderingene si nei til konsesjon til AS Krogstad skov.