↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

 

Er det noe du lurer på om erstatning? Erstatning.no er en advokatdrevet ressursside på Internett som kan gi deg svarene du trenger.

Siden tar for seg hovedgruppene personskadeerstatning, yrkesskadeerstatning, trafikkskadeerstatning og voldsoffererstatning. Du vil også finne informasjon om pasientskadeerstatning og erstatning for mangler etter kjøp av bolig eller bil.

På Erstatning.no kan du lese om søknadsprosesser, behandling, erstatningsutmåling, frister og andre forhold du må kjenne til når du skal kreve erstatning.

Nettsiden er lagt opp slik at du skal kunne gjøre det meste selv. Det er også mulig å kontakte selskapet bak siden, Advokatfirmaet Teigstad, for å få hjelp.

Hva kan du søke erstatning for?

Hvis vi holder oss til personskader, er det flere ting du kan søke erstatning for. Det gjelder både økonomisk og ikke-økonomisk tap. Poster du bør vurdere, uavhengig av hva slags erstatningstype du søker, er:

  •  Erstatning for tap av lidt inntekt
  • Erstatning for framtidig inntekt
  • Erstatning for påløpte merutgifter
  • Erstatning for framtidige merutgifter
  •  Erstatning for kostnader til pasientreiser
  •  Erstatning for tingsskader
  •  Menerstatning
  •  Oppreisning

 

Det er ikke sikkert alle postene er relevante for alle saker, men det er nyttige å kjenne til dem.

Om erstatning for inntektstap

På Erstatning.no kan lese hvordan du beregner ditt inntektstap i forbindelse med et erstatningskrav.

Det er spesielt relevant der du har fått en personskade som ikke gjør deg i stand til arbeide. Inntektstapet reduseres av stønader fra Nav. Det er differansen mellom disse du krever erstatning for.

Framtidig inntektstap kan være litt vanskelig å forutse. Erstatningsrettsadvokatene har imidlertid tilgang på beregningsverktøy som også brukes av domstolene i slike tilfeller.

Om erstatning for merutgifter

Merutgifter er et vidt begrep. Det omfatter alle kostnader du måtte ha som følge av ulykken.

Typisk er egenandeler til behandling hos leger, psykologer, psykiatere og andre, samt medisiner og utstyr som er nødvendig i forbindelse med skaden. Merk at du må utnytte alle muligheter for hjelp fra det offentlige før du søker erstatning.

Hva man vil ha av merutgifter i framtiden må beregnes ut fra et skjønn.

Erstatning for tingskader

I forbindelse med en ulykke eller voldshandling kan det også være materielle skader. Eksempler på dette er ødelagte klær, mobiltelefoner eller andre ting som ble borte eller ødelagt ved hendelsen.

Menerstatning

Menerstatning er en ikke-økonomisk erstatning. Det at du etter skaden ikke lenger er i stand til å ha et vanlig liv med fritidsopplevelser, reiser eller annet, kan gi deg rett på en økonomisk kompensasjon.

En beregning av menerstatning kan virke komplisert, og det kreves at du først utredes for medisinsk invaliditet. Det er en spesialist som foretar denne utredningen.

Hvis resultat av utredningen blir at du er minst 15 % medisinsk invalid, kan du ha rett på erstatning.

En høy medisinsk invaliditet hos relativt unge personer kan føre til store utbetalinger av menerstatning.

Oppreisning

Oppreisning er det vi i gamle dager kalte erstatning for tort og svie.

Det er en ikke-økonomisk erstatning der skadelidte er spesielt krenket. Spesielt vanlig er oppreisning i saker med seksuelle overgrep. De høyeste beløpene over 150 000 kroner utbetales der ofrene er barn.

 

Andre saker det blir stadig mer aktuelt å kreve oppreisning er der offeret er blitt utsatt for såkalt hevnporno.

 

Oppreisning søkes også i forbindelse med yrkesskader, og der arbeidsgiver er særlig å klandre for det som har skjedd. Det typiske her er når bedriften ikke har sørget for pålagte sikkerhetstiltak.

 

Advokathjelp i erstatningssaker

Advokatfirmaet Teigstad tar saker over hele landet. De har stor kompetanse akkurat i erstatningssaker.

 

Når det er snakk om erstatning for personskader, vil du i svært mange tilfeller få dekket kostnader til advokathjelp av forsikringen, eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Advokaten kan hjelpe deg å finne ut hvor du kan få hjelp til advokatutgiftene, og hvor mye de eventuelt dekker.