↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 34 30 00
  1. Beskrivelse

Foreldretvist.no er en nettside om omhandler barnefordelingssaker etter barneloven. Nettstedet er laget av advokater som bistår med foreldretvister i Oslo og østlandet.

Fast eller delt bosted
Foreldrene kan etter barneloven § 36 første ledd avtale at barnet skal bo fast hos moren eller faren - eller hos begge. Det siste kalles ofte delt bosted, og innebærer at barnet skal bo vekselvis hos begge foreldrene, ut fra nærmere avtalte tidsintervaller. Bestemmelsen ble endret i 2010, med det formål å synliggjøre at foreldrene sto overfor et valg mellom en av dem eller begge, men lovendringen innebar ingen realitetsforskjell da dette alt hadde blitt lagt til grunn i mange år. Målet med endringen var, i tillegg til synliggjøringen, at loven ikke skulle oppfattes dit hen at den ga føringer i retning av en bestemt bostedløsning siden ønsket er at foreldrene skal stå fritt.

Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige, kan spørsmålet bringes inn for domstolene. Etter barneloven § 36 andre ledd første punktum må domstolene da i utgangspunktet velge bosted hos en av foreldrene. Domstolen står overfor spørsmålet om det er best for barnet å bo hos mor eller hos far. Domstolenes adgang til å pålegge at barnet skal bo fast hos begge foreldrene - delt bosted - har vært mye omdiskutert. Frem til 2010 fulgte det av barneloven at delt bosted ikke kunne fastsettes av domstolene mot foreldrenes vilje. Så lenge foreldrene var uenige, sto valget mellom mor eller far. Etter gjentatte diskusjoner ble loven endret med ikrafttredelse fra 1. juli 2010. Begrunnelsen for endringen er ifølge forarbeidene at det kan tenkes situasjoner hvor delt bosted vil være til barnets beste, selv om én eller begge av foreldrene ikke ønsker det. Det ble da fremholdt som betenkelig at domstolenes kompetanse var avskåret fra denne løsningen, når domstolene er de som er nærmest og best egnet til å foreta vurderingen.