Vi veit at demenssykdommen er vanligere hos eldre og særlig hos eldre over 80 år. En regner med at vi i dag har ca. hundre tusen med demens i Norge, og at vi om 20 år vil ha ca. to hundre tusen med demens. En vil altså ha ca. hundre tusen flere demente hvorav ca. en tredel vil trenge heldøgnsinstitusjonsplass. Med ca. tretti tusen flere med behov for institusjonsplass, vil en trenge flere plasser.

Forebygging og behandling

Alle er enige om at det er viktig med en tidlig og riktig diagnose av demens. Demensplan-25 viser at bare ca. halvparten av de ca. hundre tusen med demens i Norge, har fått en diagnose. Hvis vi fortsetter som i dag frykter jeg at dette ikke vil bedre seg i særlig grad. I dag er det fastlegen som skal stille diagnosen, men mange har verken interesse eller spesiell kompetanse innen demens selv om noen gjør en god jobb. Undertegnede har tidligere i ca. 30 år jobbet som sykehjemslege og i demensteam. En regner med at ca. 80 prosent har en demensdiagnose på sykehjem. Jeg har således bakgrunn for egne meninger. Demensteamet bør ha tilknyttet lege med interesse og kompetanse innen demens.

Viktig med diagnose

Forebygging og behandling av demens er avhengig av type demens. En skal ikke bare stille diagnosen demens, men også type og grad av demens. Demens av Alzheimers type er den vanligste type demens som utgjør ca. 50-60 prosent. Hos denne typen er viktig å være fysisk og psykisk aktiv. Det kan da dannes nye forbindelser (dendritter) som kan erstatte tapte nerveceller. Dette vil bremse utviklingen av demens. En annen vanlig type er vaskulær demens som utgjør ca. 30 prosent. Dette er en hjerte- og karsykdom av samme type som forårsaker hjerteinfarkt og hjerneslag. Her er selvsagt de samme risikofaktorene viktig. En tredje type er lewy body demens som utgjør ca. 10 prosent. Denne gruppen av pasienter skal bl.a. ikke ha de vanlig beroligende medisiner (nevroleptika) som blir gitt til eldre, da det kan gi alvorlige bivirkninger. I Sverige har bare ca. halvparten av dem man antar har denne diagnosen, fått stilt den. Det er ingen grunn til å tro at det er bedre i Norge.

Utslitte pårørende

Pårørende er en viktig gruppe som ofte blir utslitt. Det er viktig at kommunen har en proaktiv rolle, og her spiller demensteamet en viktig rolle. Det er viktig for pasient og pårørende å ha en kontakt i kommunen og planlagte avlastningsopphold er viktig.

Harald Eid, Lørenskog Venstre