Krisehjelpen ble vedtatt av kommunestyret 29. april, og nå kan lokale lag og foreninger søke på midlene, opplyser kommunen.

Tilskuddet skal gå til lag og foreninger som har utfordringer med økonomien som følge av at all aktivitet ble stoppet for å forhindre spredning av Covid-19.

Pengene skal kompensere for tapte inntekter som følge av at all aktivitet ble stoppet og/eller kompensasjon av løpende utgifter uavhengig av dette, og er en del av en lokal tiltakspakke på nesten 24 millioner kroner totalt for å begrense de negagtive effektene av koronasituasjonen.

Står om overlevelse

– Vi vet at mange har slitt veldig med bortfall av inntekter som følge av avlyste arrangementer, særlig når det gjelder breddetiltakene. Derfor er jeg veldig glad for at de folkevalgte har valgt å prioritere dette, slik at lokale lag og foreninger får en mulighet til å komme gjennom dette med hodet over vannet, sier Rakel Rauntun, som er kommunens virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv.

Richard Ragnarsøn, leder i Lørenskog idrettsråd, er klar på at koronaen har rammet idretten hardt.

– Mye aktivitet har vært stoppet, og fremdeles er det restriksjoner. Dette har gått ut over alle som driver med idrett i en eller annen form, og Lørenskog idrettsråd er særlig bekymret for tilbudet til barn og unge i denne vanskelige situasjonen, påpeker han i en uttalelse til kommunen.

Idrettsrådets leder viser til at idrettslagenes økonomi var presset allerede i utgangspunktet var presset og at det for flere står om overlevelse på sikt.

– Idrettsrådet imøteser derfor med glede en kommunal tiltakspakke som nettopp er tilpasset lokale behov, og som kan supplere andre ordninger og bidra til at idrettslagene kommer seg igjennom denne utfordringen, sier Ragnarsøn.

Lars Jacobsen, leder i Lørenskog musikkråd, sier han håper de ekstraordinære midlene vil hjelpe medlemsorganisasjonene til å sikre videre drift og aktivitet til glede for Lørenskogs befolkning.

Prioriterer barn og bredde

Alle lag og foreninger med adresse i Lørenskog kan søke om kompensasjonsmidler.

Søknadsfristen er 15. juni, pengene utbetales umiddelbart etter at søknadene er behandlet administrativt og det er ingen rapporteringsplikt i etterkant, opplyser kommunen.

Det kan som nevnt søkes om kompensasjon av tapte inntekter som følge av aktivitetsstopp, deriblant avlyste arrangementer, kurs, loppemarked og idrettsskoler, samt for løpende faste kostnader uavhengig av aktivitetsstoppen, for eksempelvis strøm og husleie.

På kommunens nettsider eller Fabebook-side finnes mer informasjon om hva søknaden må inneholde og hvordan man søker.

Aktivitet rettet mot barn, ungdom og bredde blir prioritert.

Det er også et kriterium at inntektsbortfallet ikke er kompensert for gjennom andre tilskuddsordninger – og det er kun avlyste, ikke utsatte, arrangement, stevner, kurs og lignende som får støtte.