Endelig kom saken som i første omgang skal avgjøre Kjeller flyplass sin fremtid. Det blir spennende å følge denne saken gjennom politisk behandling. Men, valg til høsten gjør det vanskelig å ta rasjonelle og bærekraftige valg.

Opportunismen ligger ofte snublende nær; hva vil gi mest stemmer på kort sikt? Konsekvensene av et vedtak ligger langt frem, kanskje 10 år, mens begeistringens gode rus kan tas ut direkte. Trolig er dette en sak som vil ri politikken som en mare i mange år dersom en ikke nå setter endelig strek for «drømmernes håp».

Ikke fly i lufta

I rådmannens saksfremlegg er vurderingen avgrenset til de faktiske forhold rundt Kjellerområdets fremtidige bruk. Fortsatt flygende veteranfly, veteranflysenter og flystripe eller benytte området til fremtidig byutvikling. Kommunedirektørens faglige vurdering er krystallklar. Både når det gjelder sikkerhet og økonomi er det en entydig; «Kommunedirektøren anbefaler at arbeidet med kommunedelplan for Kjeller flyplassområde igangsettes, men uten at det legges til rette for at veteranfly kan lette og lande på Kjeller i framtiden. Det anbefales at de kulturhistoriske verdiene, inkludert den viktige flyhistorien på Kjeller, skal ivaretas og prege arbeidet med utviklingen av området. Kjeller flyplassområde skal utvikles til et fremtidsrettet, attraktivt og bærekraftig vekstområde i kommunen».

Jeg har stor forståelse for de som ønsker videre drift av flyplassen og ivareta flyhistorien med flygende veteranfly. Kjeller flyplass har tjent Lillestrømsamfunnet og Romerike godt i over 100 år. Spørsmålet nå er imidlertid om fremtidens Lillestrøm er like godt tjent med flyplass. Hva vil samlet sett gi størst verdi for vårt område de neste 100 årene: Byutvikling eller flyplass? La meg trekke frem fem viktige momenter.

Pressområde

Lillestrøm by ligger i det største pressområdet i Norge. Selv om det trolig ikke er behov for nye utbyggingsarealer på kort sikt, 5–10 år, vil befolkningsveksten de neste 100 årene bli formidabel. Dersom byen vokser med 2 prosent pr. år vil det bo rundt 140.000 mennesker i Lillestrøm by. Nærheten til kollektivt knutepunkt forplikter kommunen på å ta denne veksten slik at veksten kan bli mest mulig bærekraftig. Flyplassområdet vil kunne bosette over 15000 mennesker og i tillegg gi muligheter for betydelig næringsutvikling. Erfaringene med de siste 30 årenes utvikling av Lillestrøm by har vist at flere mennesker gir muligheter til flere arbeidsplasser og et bredere utvalg av kulturtilbud og fasiliteter.

Arbeidsplasser

Skal befolkningsveksten bli sosialt bærekraftig kreves det gode og beviste valg for byutviklingen. Gode og tilgjengelige byrom og attraktive boområder som stimulerer til en aktiv livsstil og fellesskap. En avstengt asfaltert flystripe bidrar ikke til en slik utvikling. Fortsatt flyplass vil også redusere muligheten til å videreutvikle attraktive og kunnskapsintensive arbeidsplasser i området og vanskeliggjøre nye infrastrukturtiltak som er nødvendig i vårt område.

Farlig

Hovedkonklusjonen i ROS-analysen er at bebyggelse helt inntil hindrefrie flater ikke kan anbefales basert på risiko- og sårbarhetsvurderingene. Flyging av veteranfly medfører trolig økt risiko for ulykker. Flyulykker skjer i all hovedsak ved takeoff og landing forbudent med tekniske feil, menneskelige feil eller kombinasjon av begge. Et risikoelement som ikke er trukket frem i kommunedirektørens analyse er risiko knyttet til krig og terror. For et år siden var det utenkelig for meg at det kunne oppstå krig i Europa. Flyplasser kan være strategiske mål for militære operasjoner og kan dermed være utsatt for bombing, missilangrep, sabotasje og terrorangrep. Ulykker, angrep, sabotasje og terrorangrep i tett byområde kan få uante konsekvenser for sivilbefolkningen.

Store utgifter

Å vedta et fartøysvernsenter og fortsatt flyplass på Kjeller er en dramatisk politisk prioritering for innbyggerne i Lillestrøm kommune. Utgiftene må dekkes av kommunens innbyggere i all fremtid. Statsråder og politikere på Stortinget sitter helt stille i båten. Det kan ikke forventes en krone fra statlig hold til et slikt tiltak. Tiden for at politikere kan prioritere alle «gode tiltak» på statsbudsjettet er trolig over. Økte utgifter til forsvar, energiforsyning, helse- og omsorg må prioriteres fremover. Lillestrøm kommune kan overta flyplassområdet til takst. Reguleringsformålet vil ha betydning for taksten. Vi snakker imidlertid om betydelige utgifter utover det som fremgår av saken og det kan ikke forventes at forsvaret vil gi fra seg eiendom i strid med Stortingets vedtak. I kommunedirektørens saksfremlegg fremgår det at «Etablering av et luftfartøyvernsenter på Kjeller gir samfunnsøkonomiske kostnader på om lag 1,6 milliarder kroner (nåverdi over 20 år) begrenset til de prissatte virkningene». Dersom vi fordeler denne kostnaden på 20 år vil det utgjøre ca. 80 millioner pr. år.

Eldrebølgen

For ethvert kommunestyre er spørsmålet om hva vi skal bruke pengene på helt sentralt. Frem til 2050 vil antall eldre over 67 år nærmest doble seg fra dagens 13,9 prosent til 22,9 prosent. Finansiering av en verdig eldreomsorg vil bli den store utfordringen for Lillestrøm kommune fremover. Derfor er utviklingen av Kjeller flyplass så viktig politisk.

En prioritering av over 1,6 milliarder kroner til dette formålet vil gå ut over andre tjenester til innbyggerne. Flere av kommunens tjenester er lovpålagte tjenester, herunder eldreomsorgen. I kampen om ressursene vil ofte denne type tjenester vinne frem så lenge der finnes penger. Det blir imidlertid ikke mer penger i kommunen av etableringen av Kjeller flyplass. Taperne i budsjettkampen blir som oftest de ikke lovpålagte tilbudene. Ikke lovpålagte tilbud er penger til kultur, musikkskole, barne- og ungdomstiltak, idrett, parker og møteplasser etc.

En satsing på videreføring av Kjeller flyplass vil føre til et betydelig press på ikke lovpålagte tilbud i Lillestrøm i årevis fremover og vil også redusere muligheten til å utvikle lovpålagte tjenester på grunn av reduserte skatteinntekter. Det beste for fellesskapet er derfor at flyplassområdet utvikles til et fremtidsrettet, attraktivt og bærekraftig vekstområde i kommunen.

Tore Olsen Pran, Kjeller