«Det er ikke vi som bestemmer hvor veien skal gå», sier Frp og Høyre i Raumnes, og ber oss overgi våre demokratiske rettigheter helt til Nye Veier og deres ønsker. Da blir det som motstandere av en slik brutal utbygging har fryktet hele tiden: Nye Veier er et verktøy for autoritær og antidemokratisk politikk og utpressing er deres metode.

Høyre og Frp kaller Arbeiderpartiet og Senterpartiet for sutrete for å påpeke det mange av oss har sagt fra dag én, at Nye Veiers strategi er udemokratisk utpressing, kamuflert som åpenhet. Ironisk nok er konklusjonen den samme; vi må ta det Nye Veier tilbyr, enten blir the «their vei or no vei». Dette kalles et falskt dilemma hvor man kun gir valg mellom et enten/eller som antyder at det ikke finnes andre muligheter. Falske dilemmaer brukes gjerne for å så splid; «dere er enten med oss, eller mot oss», eller stanse diskusjon om alternativer man selv ikke liker. Uansett om det skyldes en logisk feilslutning eller uredelige intensjoner, gir de et feilaktig bilde av den egentlige situasjonen. Slik det fremstår nå har dette vært ett eneste langt spill fra Nye Veier, hvor de har kunnet sette reglene fra da de selv formulerte samfunnsmålene for våre ordførere[2].

Et autoritært redskap

Når avisen skriver at Jevne og Nyhus mener dette handler om å ta de «vanskelige og upopulære valgene», undergraves lokaldemokratiske grunnprinsipper. I stedet for å støtte en befolkning som splittes av ytre og indre krefter, bygger språket opp under en foreldet tankegang om at store problemer best løses av sterke menn og kvinner som ikke er redd for å trosse folkeviljen og overkjøre sine motstandere gjennom å ta upopulære valg. Nye Veier ble dannet nettopp for å være et redskap for en slik udemokratisk ideologi. Fremskrittspartiets egen statssekretær sa det rett ut: «Vi opprettet Nye Veier, et statlig selskap som er etablert for å skaffe en armlengdes avstand til oss politikere…”. Men i stedet for å redusere byråkrati har de skapt et hensynsløst monster som bruker dårlig skjulte trusler for å tvinge igjennom egne ønsker, som er vanskelig å få innsyn i, som ikke legger ut dokumenter i postlistene på egne sider og som sensurerer innsynsbegjæringer med store tykke svarte streker. De river opp gamle sår og starter nye prosesser som er økonomisk kostbare, splitter bygda, naboer og venner, og påfører våre medborgere depresjon og angst. Høyresiden ignorerer at lokaldemokratiet og byråkratiet er der nettopp for å hindre at kommuner overkjøres av staten eller bedrifter, for å skape forutsigbarhet, trygghet og sikre demokratiske rettigheter for oss som allerede bor her. I lys av dette er det kanskje ikke vanskelig å forstå hvorfor de også ivrer for å fjerne fylker og kommuner; det gjør det lettere å styre folket og samtidig unngå å bli styrt av folket.

Hensikten med at Nye Veier skulle ta over prosjektet var å få den planlagte veien bygd raskere. Men etter at Nye Veier fikk overta prosjektet, på tross av at de i 2017 leverte dyrere og mer inngripende løsninger for den opprinnelige traseen enn Statens vegvesen, bestemte de seg for å utrede et enormt antall nye korridorer. Nå kommer det frem at bygging av veien ikke lenger ligger to eller tre år frem i tid, men tidligst i 2030-årene, uansett hva man velger. Hovedpoenget med å velge Nye Veier er borte.

Overdimensjonert og upopulær

I Raumnes sin spørreundersøkelse var korridor C den minst populære av alle. Overraskende mange var også positive til å utbedre veien vi har. Den eksisterende veien fungerer i dag i praksis som en lokalveg hvor 70 prosent av alle reiser stanser før fylkesgrensa. SSBs forventede befolkningsvekst i Glåmdalskommunene frem til 2050 er på bare 583 mennesker, 1,1 prosent, dette samsvarer dårlig med Nye Veiers trafikkvekst på 2 prosent årlig. Statens vegvesen fant i 2017 at egen tofeltsveg med midtdeler for gjennomfartstrafikken i den allerede vedtatte korridoren ville mer enn dekke alle fremtidige behov og samtidig være det mest trafikksikre. Firefeltsvei i samme standard som de eksisterende i planlagt korridor kom nest best ut, mens alternativet med likheter til C-korridoren ble forkastet helt, sammen med 110 km/t. Begge fylkeskommunene truet før et avgjørende møte i april med innsigelser blant annet hvis det ikke blir gjenbruk av begge de ferdige strekningene. Innlandet mener C ikke treffer Odalskommunene og påpeker at F-alternativet vil avlaste den eksisterende veien best, Viken mener man må se på opprustning av den eksisterende veien som et reelt alternativ, og ikke minst har de varslet innsigelse mot kryssing av Glomma og Vorma i Riksantikvarens nyerklerte Kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA).

Store framtidige ut

Viken frykter i tillegg store fremtidige utgifter for både Nes og fylket som ikke synes i Nye Veiers rapporter. Det burde være av offentlig interesse at fylkenes innspill aldri ble fremlagt våre folkevalgte, noe som fort kunne ha påvirket valget av korridorer i april. Korridor C kan føre til behov for enda en ny vei rundt Årnes på grunn av en fundamental effekt av nye motorveier; mer trafikk og kø lokalt. Ikke minst frykter Bane Nor og interesseorganisasjonen For Jernbane at en ny vei vil svekke togets konkurranseevne mot bilen. Vikens krav om nullvekst i trafikken harmonerer også dårlig med Nye Veiers uttalte tilrettelegging for økt pendling med bil fra Kongsvinger til Oslo og Gardermoen. Nye Veiers siste forslag til korridor F tar ifølge dem selv nesten dobbelt så mye areal som både de selv og Statens vegvesen har sagt at den allerede vedtatte korridoren krever. Det eneste argumentet man sitter igjen med for nye korridorer i dag er 110 km/t til Hønefoss.

Ordførers mandat må endres

Nylig vedtok Nes Arbeiderparti enstemmig å ikke lenger jobbe for korridorene C og A. I vedtaket står det også at de «... vil jobbe for dette synet inn mot formelle organer i kommunen». Den mest nærliggende og fornuftige tolkningen av alt dette er at man nå må endre ordførers mandat i det Interkommunale styret, slik Ullensaker gjorde i vinter. Representanter for Senterpartiet har ytret ønske om det samme tidligere i år, og det er god grunn til å tro at de mindre partiene også vil støtte det. Fokuset må nå bli på en vei som kan aksepteres av nesbuene, fylkene, naturen og de som har ansvar for å bevare våre kulturlandskap og historie, ikke hva som kan aksepteres av et organ skapt for å omgå demokratiske prinsipper og som leier inn kommunikasjonsrådgivere for å håndtere sine motstandere.

Det er rett og slett ikke sant det Høyre og Frp påstår. Det er faktisk vi som bestemmer hvor veien skal gå i vår kommune, ikke Nye Veier. Hvis ingenting gjøres og apatien tar overhånd, så vil E16 gjennom Nes bli et evig symbol på overkjøring og lokaldemokratisk kapitulasjon.

Lars Terje Hellum og Hans Martin Faane, Nes